Bankarstvo, BANd

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnone strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaBankarstvo
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz osnova monetarne ekonomije i finansiranja
– Sticanje znanja iz oblasti formiranja i promene strukture izvora bankarskih sredstava
– Sticanje znanja iz oblasti kreditiranja i usvajanje mehanizama kreditne analize
– Razumevanje i ovladavanje poslovima održavanja likvidnosti banaka
– Sticanje znanja iz unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa i elektronskog bankarstva
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– vrednuje ulogu banaka u procesu finansiranja privrede i građana
– izradi plan prikupljanja sredstava u banci
– izabere potencijalnog korisnika kredita banke
– izradi predlog ugovora o kreditu u banci
– napravi izbor instrumenta plaćanja i naplate u unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu
– reši problem likvidnosti u banci
– razmotri rizike u bankarskom poslovanju
– primeni koncept elektronskog bankarstva
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Finansijski sistem i banke
2. Centralna banka
3. Narodna banka Srbije
4. Poslovne banke
5. Finansijski i kreditni potencijal banaka
6. Izvori bankarskih sredstava
7. Plasmani banaka
8. Kratkoročno kreditiranje privrede
9. Metodi ocene kreditne sposobnosti zajmotražioca
10. Dugoročno kreditiranje privrede
11. Likvidnost poslovnih banaka
12. Rizici u bankarskom poslovanju
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Domaći zadaci iz oblasti bankarskog poslovanja
2. Izrada i prezentacija seminarskih radova
Literatura
1Živković A.., Stankić R., Krstić B.: Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet Beograd, 2010
2Laušević LJ.: Bankarsko poslovanje – primena računara, Agencija Valjevac, Valjevo, 2003
3Đukić Đ., Bjelica V., Ristić Ž..: Bankarstvo, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004
4Zakon o bankama
5Zakon o Narodnoj banci Srbije
6Zakon o platnom promentu
7Zakon o deviznom poslovanju
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, domaći zadaci (preko foruma   LMS-a), seminarski rad (preko foruma  LMS-a), radovi, kolokvijumi i ispit u računarskoj prostoriji škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  60Završni ispitpoena 40
 on-line aktivnosti (zadaci preko LMS-a)10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit (u školi)40
kolokvijumi (u školi)2×20
seminari  (preko foruma   LMS-a)10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……