Ekonomija, EKOd

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Ekonomija
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Upoznavanje studenata sa osnovnim ekonomskim kategorijama i zakonitostima: sa ponašanjem reprezentativnog preduzeća, potrošača i njihove interakcije, odnosno, sa najvažnijim makroekonomskim agregatima i njihovim međusobnim odnosima u upotrebi i raspodeli društvenog proizvoda;
– Sticanje znanja o načinu na koji društvo upravlja svojim oskudnim resursima za proizvodnju dobara i usluga, koje će uz kasnije stečeno premenljivo ekspertsko znanje omogućiti donošenje kvalitetnih poslovnih odluka;
– Osposobljenost za uspešno praćenje materije koja se izučava na drugim ekonomskim predmetima tokom studija.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva, student će biti osposobljen da:
– Protumači tokove ekonomskih procesa koji se odvijaju između domaćinstva-preduzeća-države-spoljnog okruženja;
– Samostalno koristi metode i tehnike rada pomoću kojih se ocenjuje uspešnost poslovanja preduzeća;
– Otkrije mogući uticaj makroekonomskih agregata na stanje ekonomije i poslovnu aktivnost preduzeća;
– Ispita uticaje države na stopu privrednog rasta kroz podsticanje štednje, investicija i tehnološkog znanja.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uvod u mikroekonomiju;
2. Preduzeće i preduzetništvo;
3. Ponašanje preduzeća (proizvodnja, troškovi, prihod i profit);
4. Efikasnost i konkurentnost preduzeća;
5. Tipovi i struktura tržišta;
6. Makroekonomski agregati (društveni računi);
7. Makroekonomija otvorene privrede (platni bilans, devizni kursevi, tržište dobara u otvorenoj privredi);
8. Agregatna ponuda i agregatna tražnja;
9. Potrošnja, štednja i investicije u nacionalnoj ekonomiji;
10. Nezaposlenost i inflacija;
11. Privredni rast i razvoj;
12. Ekonomske funkcije države.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1.Aktivnosti koje prate Power point prezentaciju lekcija u sistemu LMS-a;
2. Izrada i postavljanje seminarskih radova preko LMS-a.
Literatura
1 Pavlović Đ., Rakić S., Sredojević D.: Ekonomija, VIPOS, Valjevo, 2008.
2 Mankiw, N.G., Taylor, P.M.: Ekonomija,  (prevod), Data Status, Beograd, 2008.
3 Burda, M., Viploš, Č.: Makroekonomija, evropski udžbenik, treće izdanje, prevod, Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd, 2004.
4 Samuelson, P., Northaus, W.: Ekonomija, XVIII izdanje, prevod, Mate, Zagreb, 2009.
5 Jovanović, D., Cvetanović, S.: Ekonomija, Visoka poslovna škola Blace, 2008.
6 Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L.: Microeconomics, Prentice-Hall, 2009.
7 Šolak, Z., Mikroekonomija, IGT, Novi Sad, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 2
Metode
izvođenja
nastave
Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, kolokvijumi u Školi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnosti koje prate on-line
predavanja
15 pismeni ispit (u školi) 30
praktična nastava usmeni ispit
kolokvijumi (u školi) 2X20
seminarski rad
(preko foruma LMS-a)
15
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……