Engleski 1, EN1d

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaEngleski 1
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Razvijanje svih jezičkih veština (čitanje, pisanje, govor i slušanje) na A1/A2 nivou Evropskog jezičkog okvira. Savladavanje jednostavnih struktura, usvajanje leksike opšteg i poslovnog jezika neophodne za komunikaciju u jednostavnim svakodnevnim i poslovnim situacijama.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će moći da:
– Govor: inicira i održi kontakt sa sagovornikom, postavlja i odgovara na pitanja u jednostavnim svakodnevnim i poslovnim situacijama kao što su pozdravljanje i predstavljanje, opis posla i svakodnevnih aktivnosti, opis aktivnosti kompanije, jednostavni telefonski razgovori, ugovaranje sastanaka, rezervacija prevoza i hotelskog smeštaja, izveštavanje sa poslovnog puta, kupovina, naručivanje u restoranu; da pruži jednostavna objašnjenja, da predloge i ponude, objasni svoje ciljeve, uporedi proizvode i usluge.
– Slušanje: razume jezičke strukture, vokabular i fraze koje se koriste u jednostavnim svakodnevnim i poslovnim situacijama.
– Čitanje: pročita i razume pitanja, uputstva, mejlove, oglase i tekstove izražene jednostavnim jezičkim strukturama i frazama.
– Pisanje: napiše jednostavan e-mail.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Tematika i terminologija: a) Predstavljanje; Proizvodi i usluge; Planiranje i dogovori; Poslovni ciljevi i putovanja; b) Predstavljanje i aktivnosti na radnom mestu; Slobodno vreme; Hobiji i interesovanja.
2. Gramatičke strukture: a) Present tenses; past simple; future; conditional sentences 1 and 2; passive – present simple and past simple; comparison of adjectives; adverbs of manner; modal verbs for giving advice and recommendations
b) Present simple and continuous; past simple; comparison of adjectives; wh-questions; modal verbs for ability and polite requests – can, could.
3. Poslovna korespondencija  (e-mail).
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Uvežbavanje gramatičkih struktura, vokabulara i funkcija engleskog jezika kroz četiri jezičke veštine
(govor, slušanje, čitanje i pisanje) na A1/A2 nivou Evropskog jezičkog okvira.
2. Simuliranje svakodnevnih i poslovnih situacija kroz rad u paru ili grupi.
3. Vežbanje pisanja email-a.
Literatura
1Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 1 Student’s Book. Cambridge University Press. Cambridge.
2Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 1 Workbook. Cambridge University Press. Cambridge
3Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 2 Student’s Book. Cambridge University Press. Cambridge
4Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 2 Workbook. Cambridge University Press. Cambridge
5
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
42
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja iz elektronskog materijala u LMS-u; domaći zadaci i testovi za samoproveru znanja preko LMS-a; redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
on-line aktivnost10pismeni ispit (u školi)40
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi (u školi)2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd…..