Engleski 3 za ekonomiste, E3Ed

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaEngleski 3 za ekonomiste
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Dalje razvijanje svih jezičkih veština (čitanje, slušanje, pisanje i govor) na A2.2/B1.2 nivou Evropskog jezičkog okvira. Proširivanje leksike opšteg i poslovnog jezika i osposobljavanje studenata da kompetentno komuniciraju u različitim poslovnim situacijama. Usvajanje složenijih jezičkih struktura i terminologije koja se koristi u ekonomiji i poslovanju. Razvijanje socijalnih kompetencija studenata.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će moći da:
– Govor: učestvuje u razgovoru i pruži jasne i detaljne opise i prezentacije na širi spektar tema u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama i da pri tom navede primere, izrazi i argumentuje svoje mišljenje, koristeći raznovrsniju opštu leksiku i poslovnu terminologiju iz oblasti ekonomije i složenije strukture rečenice; učestvuje i vodi jednostavnije pregovore.
– Slušanje: razume glavne ideje lingvistički kompleksnijeg govora u vezi sa životnim i poslovnim situacijama; razume i prati jednostavnije pregovore, prezentacije i izlaganja u oblasti ekonomije i poslovanja; razume najveći deo audio materijala na standardnom jeziku.
– Čitanje: razume informacije, upitnike, uputstva, molbe, savete i stavove izražene raznovrsnijim jezičkim strukturama i frazama u pisanoj formi; razume duže tekstove i jednostavnije autentične članke i izveštaje u vezi sa savremenim ekonomskim i poslovnim pitanjima; razume i uporedi informacije o proizvodima i uslugama u svojoj oblasti poslovanja.
– Pisanje: koristi raznovrsnije jezičke strukture i fraze da bi ostvario složeniju poslovnu korespondenciju (formalna pisma, uputstva, upitnici, zahtevi, faks, e-mail) i napisao svoj CV.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Tematika i terminologija: a) Poslovna komunikacija; Poslovna putovanja i poslovna kultura; Brendovi; Reklamiranje i marketing; Zapošljavanje; Bankarstvo; Finansije; Investicije i berza; Opisivanje trendova;
b) Poslovna putovanja i komunikacija; Planovi i ciljevi; Opisivanje trendova; Finansije; Reklamiranje i marketing; Poslovne ideje i rešenja; Poslovni sastanci. 2. Gramatičke strukture: a) present and past tenses; future forms; noun combinations; comparison of adjectives and adverbs; modal verbs – advice, obligation, necessity and prohibition; articles; reported speech; passive voice; conditional sentences; b) present perfect and past simple; will for predictions; 1st and 2nd conditional; modal verbs should and must; passive- present simple and past simple; time clauses; reported speech. 3. Posl. korespondencija i CV.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Uvežbavanje gramatičkih struktura, vokabulara i funkcija engleskog jezika kroz četiri jezičke veštine
(govor, slušanje, čitanje i pisanje) na A2.2/B1.2 nivou Evropskog jezičkog okvira.
2. Simuliranje poslovnih situacija kroz rad u paru ili grupi (telefoniranje, sastanci, pregovori, prezentacije )
3. Diskusije, studije slučaja.
4. Obrada autentičnih članaka iz oblasti ekonomije i poslovanja.
Literatura
1Dugošija, T. (2011): Business English 2. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo. Valjevo.
2Whitby, N. (2006): Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate Student’s Book. Cambridge University Press. Cambridge.
3Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 2 Student’s Book. Cambridge University Press. Cambridge.
4Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 2 Workbook. Cambridge University Press. Cambridge.
5
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
42
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja iz elektronskog materijala u LMS-u; domaći zadaci i testovi za samoproveru znanja preko LMS-a; redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
on-line aktivnost10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit (u školi)40
kolokvijumi ( u školi)2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……