Finansijska tržišta, FTRd

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnone strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaFinansijska tržišta
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz oblasti funkcionisanja različitih segmenata finansijskog tržišta
– Usvajanje znanja o različitim instrumentima i učesnicima
– Ovladavanje mehanizmima trgovanja u cilju obavljanja različitih finansijskih poslova
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen  je da:
– razume odnos finansijskih tržišta i institiucija
– trguje na pojedinim segmentima finansijskog tržišta,
– napravi optimalan izbor instrumenata u cilju obavljanja različitih finansijskih poslova
– oceni različite investicione alternative
– samostalno obavlja poslove na berzi
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam i vrste finansijskih tržišta
2. Poslovi na finansijskim tržištima
3. Tržište novca
4. Tržište kapitala
5. Devizno tržište i devizni kurs
6. Institucionalni okviri za funkcionisanje finansijskih tržišta
7. Instrumenti na finansijskom tržištu
8. Učesnici na  finansijskom tržištu
9. Berzansko i vanberzansko poslovanje
10. Krize na finansijskim tržištima i njihova rešenja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Prezentacija seminarskih radova i diskusija o njima preko LMS-a
2. Gostujući predavači i istaknuti stručnjaci
3. Poseta Beogradskoj berzi
4. Poslovni slučajevi iz domaće i međunarodne prakse iz oblasti finansijskih tržišta preko LMS-a
Don obuhvata:
1. Seminarske radove
2. Prezentaciju
3. Analizu slučaja
4. Projektni rad
5. Studijsku posetu organizatoru i regulatoru finansijskog tržišta
Literatura
1Erić D., Finasijska tržišta i instrumenti , Čigoja štampa, Beograd 2005
2Jeremić Z. , Finasijska tržišta, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Beograd 2003
3Zakon o tržištu kapitala
4Zakon o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima
5Zakon o bankama
6Zakon o Narodnoj banci Srbije
7Zakon o porezu na dohodak građana
8Zakon o porezu na dobit preduzeća
9Časopis: Biznis i finansije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
221
Metode
izvođenja
nastave
Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Studije slučaja za vežbanje postavljene na LMS-u , Seminarski rad:postavljanje i pregledanje preko LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, kolokvijumi u Školi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  70Završni ispitpoena 30
aktivnosti koje prate on-line
predavanja (preko foruma LMS-a)
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit (u školi)30
kolokvijumi (u školi)40
seminarski rad (preko foruma LMS-a)20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……