Finansijska tržišta, FTRd

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnone strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Finansijska tržišta
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz oblasti funkcionisanja različitih segmenata finansijskog tržišta
– Usvajanje znanja o različitim instrumentima i učesnicima
– Ovladavanje mehanizmima trgovanja u cilju obavljanja različitih finansijskih poslova
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen  je da:
– razume odnos finansijskih tržišta i institiucija
– trguje na pojedinim segmentima finansijskog tržišta,
– napravi optimalan izbor instrumenata u cilju obavljanja različitih finansijskih poslova
– oceni različite investicione alternative
– samostalno obavlja poslove na berzi
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam i vrste finansijskih tržišta
2. Poslovi na finansijskim tržištima
3. Tržište novca
4. Tržište kapitala
5. Devizno tržište i devizni kurs
6. Institucionalni okviri za funkcionisanje finansijskih tržišta
7. Instrumenti na finansijskom tržištu
8. Učesnici na  finansijskom tržištu
9. Berzansko i vanberzansko poslovanje
10. Krize na finansijskim tržištima i njihova rešenja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1. Prezentacija seminarskih radova i diskusija o njima preko LMS-a
2. Gostujući predavači i istaknuti stručnjaci
3. Poseta Beogradskoj berzi
4. Poslovni slučajevi iz domaće i međunarodne prakse iz oblasti finansijskih tržišta preko LMS-a
Don obuhvata:
1. Seminarske radove
2. Prezentaciju
3. Analizu slučaja
4. Projektni rad
5. Studijsku posetu organizatoru i regulatoru finansijskog tržišta
Literatura
1 Erić D., Finasijska tržišta i instrumenti , Čigoja štampa, Beograd 2005
2 Jeremić Z. , Finasijska tržišta, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Beograd 2003
3 Zakon o tržištu kapitala
4 Zakon o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima
5 Zakon o bankama
6 Zakon o Narodnoj banci Srbije
7 Zakon o porezu na dohodak građana
8 Zakon o porezu na dobit preduzeća
9 Časopis: Biznis i finansije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode
izvođenja
nastave
Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Studije slučaja za vežbanje postavljene na LMS-u , Seminarski rad:postavljanje i pregledanje preko LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, kolokvijumi u Školi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena  70 Završni ispit poena 30
aktivnosti koje prate on-line
predavanja (preko foruma LMS-a)
10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit (u školi) 30
kolokvijumi (u školi) 40
seminarski rad (preko foruma LMS-a) 20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……