Internet i obrada podataka, IOPd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaInternet i obrada podataka
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
UslovUvod u poslovnu informatiku
Cilj
predmeta
 – Poznavanje Interneta i aplikacije za pregled Interneta i razumevanje koncepta elektronske pošte
– Razumevanje koncepta tabelarnih dokumenata i sposobnost korišćenja za izradu preciznih analiza
– Ovladavanje osnovama baza podataka
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće osposobljen da će moći da:
– poznaje Internet i aplikacije za pregled Interneta
– razume koncept elektronske pošte i poznaje druge mogućnosti komunikacije
– unosi i formatira podatke u ćelije
– koristi formule i osnovne matematičke, statističke i logičke funkcije
– formatira brojeve
– kreira grafikone
– podešava radne listove  i štampa dokument
– kreira elementarnu bazu podataka, odredi primarne ključeve i uspostavi relacije između tabela
– pomoću čarobnjaka generiše forme za unos, uređivanje i brisanje podataka, kao i pojedinačne  grupne izveštaje
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Nastavne oblasti:
1. Internet i komunikacije
2. Tabelarni proračuni
3. Korišćenje baza podataka
4. Obrada podataka na Internetu
Metode izvođenja teorijske nastave: Predavanja iz elektronskih materijala na LMS*-u, Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)Vežbe i drugi oblici nastave:
1.1 Korišćenje programa za pregled veba
1.2. Pretraga veba
1.3. Korišćenje elektronske pošte i sistema za društveno povezivanje
2.1. Rad sa tabelarnim dokumentom (pokretanje, zatvaranje, novi dokument, snimanje)
2.2 Unošenje, izbor, izmena, sortiranje, kopiranje, premeštanje i brisanje podataka
2.3 Upravljanje radnim listovima
2.4 Upotreba formula i funkcija
2.5 Formatiranje brojeva i datuma
2.6 Izrada i izmena grafikona
3.1 Generisanje tabela u MS Accessu, određivanje tipa i domena atributa, definisanje primarnog i spoljnog ključa, relaciono povezivanje tabela
3.2 Upotreba čarobnjaka za kreiranje jednostavnih i složenih ekranskih formi za unos, promenu i brisanje pčodataka, rekord navigator
3.3 Upotreba čarobnjaka za generisanje jednostavnih i složenih grupnih izveštaja, priprema i štampanje izveštaja

Metode izvođenja praktične nastave: Domaći zadaci preko LMS-a, Pitanja i odgovori na teme lekcija preko foruma LMS-a.

Literatura
1Perić D., Petrović Đ.: Internet i obrada podataka, praktikum, VIPOS, Valjevo, 2013.
2Munnelly B., Holden P: ECDL4 – udžbenik za kurs MicrosoftOfficeXP, Mikro knjiga, Beograd, 2005.
3Bečejski-Vujaklija D., Pantelic O., Valok T., Microsoft Access 2007, priručnik, FON, Beograd, 2010.
4Microsoft Access 2007, uputstvo, FON, Beograd, 2010.
5dr Konstantin Kostić, Lena Đorđević, Slobodan Antić, Informacioni sisitemi preduzeća u EXCEL-u zbirka zadataka, FON 2011.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
221
Metode
izvođenja
nastave
Metode izvođenja teorijske nastave: Predavanja iz elektronskih materijala na LMS-u, Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka.
Metode izvođenja praktične nastave: Domaći zadaci preko LMS-a, Pitanja i odgovori na teme lekcija preko foruma i sistema poruka.
Kolokvijumi se polažu u računarskim učionicama u školi.
Ispit se polaže u prostorijama škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnosti koje prate on-line
predavanja (preko foruma LMS-a)
pismeni ispit (u školi)30
domaći zadaci
(preko foruma LMS-a)
10usmeni ispit
kolokvijumi
(u školi)
60praktičan ispit na računaru
seminari