Istraživanje tržišta, ITRd

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) Marketing i trgovina
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Istraživanje tržišta
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Istraživanje tržišta je da ukaže na značaj ove aktivnosti kao informaciono  analitičke osnove za uspešno upravljanje marketing aktivnostima u preduzeću. Studenti treba da steknu i usvoje osnovna saznanja o procesu istraživanja tržišta i njegovoj konkretnoj primeni u praksi.  Takođe, treba da se upoznaju sa osnovom metodologijom analize i predviđanja potrošačke tražnje kako bi bili sposobni da u kvalitativnom i kvantitativnom smislu sprovedu konkretna marketing istraživanja samostalno ili u timu.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da uradi:
a) konkretno marketinško istraživanje:
– da definiše marketing problem i cilj istraživanja
– da odredi izvore informacija i uzorak istraživanja
– da prikuplja, analizira, obradi  sve informacije i prezentira rezultate istraživanja
b) kvantitativnu i kvalitativnu analizu i predviđanje potrošačke tražnje
v) da organizuje aktivnosti istraživanja tržišta u preduzeću
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Dimenzije istraživanja tržišta
2. Proces istraživanja tržiššta
3. Merenje tržišnog i prodajnog potencijala
4. Analiza tražnje
5. Istraživanje ponašanja potrošača
6.Organizacija istraživanja tržišta
7. Etički aspekti israživanja tržišta
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1. Istraživanje pozicioniranosti konkretnog preduzeća na tržištu
2. Analiza promena u marketinškom okruženju
3. Primena različitih metoda  za istraživanje tržišta na konkretnom primeru
4 Istraživanje navika u ponašanju potrošača
Literatura
1 Hanić H, Vićentić M, Đurica M, Istraživanje tržišta, VIPOS, Valjevo, 2010
2 Hanić H.: Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005
3 Hanić H., Vićentić M.: Istraživanje marketinga, VEŠ Valjevo, 2001
4 Anđelković S.: Istraživanje ponašanja potrošača, Beogradska poslovna škola. Beograd, 2002
5 Hanić H. Marketinški informacioni sistemi, Ekonomski fakultet Beograd, 1991
6 Časopis Marketing, Publisher, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavnja iz elektronskih materijala na LMS-u, pitanja i odgovori na teme lekcija preko foruma LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a,
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnosti on-line predavanja (preko LMS-a)
predavanja
10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit (u školi) 30
kolokvijumi (u školi) 40
seminari (preko foruma LMS-a) 20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……