Istraživanje tržišta, ITRd

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Marketing i trgovina
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaIstraživanje tržišta
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Istraživanje tržišta je da ukaže na značaj ove aktivnosti kao informaciono  analitičke osnove za uspešno upravljanje marketing aktivnostima u preduzeću. Studenti treba da steknu i usvoje osnovna saznanja o procesu istraživanja tržišta i njegovoj konkretnoj primeni u praksi.  Takođe, treba da se upoznaju sa osnovom metodologijom analize i predviđanja potrošačke tražnje kako bi bili sposobni da u kvalitativnom i kvantitativnom smislu sprovedu konkretna marketing istraživanja samostalno ili u timu.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da uradi:
a) konkretno marketinško istraživanje:
– da definiše marketing problem i cilj istraživanja
– da odredi izvore informacija i uzorak istraživanja
– da prikuplja, analizira, obradi  sve informacije i prezentira rezultate istraživanja
b) kvantitativnu i kvalitativnu analizu i predviđanje potrošačke tražnje
v) da organizuje aktivnosti istraživanja tržišta u preduzeću
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Dimenzije istraživanja tržišta
2. Proces istraživanja tržiššta
3. Merenje tržišnog i prodajnog potencijala
4. Analiza tražnje
5. Istraživanje ponašanja potrošača
6.Organizacija istraživanja tržišta
7. Etički aspekti israživanja tržišta
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Istraživanje pozicioniranosti konkretnog preduzeća na tržištu
2. Analiza promena u marketinškom okruženju
3. Primena različitih metoda  za istraživanje tržišta na konkretnom primeru
4 Istraživanje navika u ponašanju potrošača
Literatura
1Hanić H, Vićentić M, Đurica M, Istraživanje tržišta, VIPOS, Valjevo, 2010
2Hanić H.: Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005
3Hanić H., Vićentić M.: Istraživanje marketinga, VEŠ Valjevo, 2001
4Anđelković S.: Istraživanje ponašanja potrošača, Beogradska poslovna škola. Beograd, 2002
5Hanić H. Marketinški informacioni sistemi, Ekonomski fakultet Beograd, 1991
6Časopis Marketing, Publisher, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
32
Metode
izvođenja
nastave
Predavnja iz elektronskih materijala na LMS-u, pitanja i odgovori na teme lekcija preko foruma LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a,
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnosti on-line predavanja (preko LMS-a)
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit (u školi)30
kolokvijumi (u školi)40
seminari (preko foruma LMS-a)20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……