Kvantitativne metode, KVMd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaKvantitativne metode
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja za samostalno statističko istraživanje i kvantitativno analiziranje ekonomskih i menadžment pojava
– Razumevanje principa kvantitativnog rešavanja ekonomskih i menadžment problema.
– Ovladavanje osnovnim tehnikama i metodama koje se koriste u kvantitativnim istraživanjima
Ishod
predmeta
Student koji uspešno položi ovaj predmet osposobljen je za:
– kritičko sagledavanje ekonomskih problema i primenu kvantitativnih metoda u njihovom rešavanju
– rešavanje organizacionih, marketinških i menadžerskih problema
– jednostavnija statistička istraživanja proizvodnih fenomena i
– elementano prognoziranje određenih ekonomskih kretanja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1.   Uvod u linearnu algebru
2.   Diferencijalni račun i primene
3.   Funkcije u ekonomiji
4.   Proporcionalnost i procentni račun
5.   Finansijska matematika, prost i složen kamatni račun
6.   Eskontovanje menica i amortizacija zajmaElementi teorije verovatnoće, raspodele slučajnih promenljivih
7.   Uvod u teoriju verovatnoće
8.   Deskriptivna statistika
9.   Raspodela slučajne promenljive
10. Uzorak i statistike uzorka
11. Regresija i korelacija
12. Indeksi
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1.   Markovljevi modeli
2.   Optimizacija ekonomskih problema kroz rešavanje konkretnih situacija
3.   Optimizacija proizvodnje korišćenjem funkcija u ekonomiji
4.   Ekonomske analize vezne za inflatorna kretanja, smanjenje cena, povećavanje proizvodnje …
5.   Racionalan pristup kreditnoj politici
6.   Konstrukcija racionalnog plana amortizacije zajma
7.   Korišćenje raspodele slučajne promenljive pri poslovnom odlučivanju
8.   Deskiptivna statistička analiza u funkciji poslovnog izveštavanja
9.   Korišćenje normalne raspodele u poslovnom odlučivanju
10. Konvezija podataka od istraživanog uzorka ka ciljnoj populaciji
11. Regresija i korelacija u funkciji racionalne prognoze ekonomskih kategorija
12. Indeksi (rasta, odnosno pada) kao pokazatelji za poslovno odlučivanje
Literatura
1Vukdelija D., Jovašević LJ. … Kvantitativne metode (udžbenik), VIPOS, 2011
2Andrić V, Janković M: Kvantitativne metode (zbirka rešenih zadataka), VIPOS 2013.
3Backović  M.: Ekonomsko matematički metodi i modeli, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004
4Vukdelija D., Jovašević LJ.,:Elementi finansijske matematike, VIPOS, 2011
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
321
Metode
izvođenja
nastave
1. Teoretski nastavni sadržaji (20%) – izlaže se metodom prezentacija i korišćenjem udžbenika,
2. Samostalne vežbe studenata na rešenim primerima (50%) – uz on-line konsultacije sa profesorom,
3. Rešavanje tačno-netačno pitanja (15%) – rešenja i obrazloženje dati u materijalu
4. Rešavanje zadataka za samoproveru znanja (15%) – studenti rešenja šalju profesoru u elektronskoj formi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
on-line aktivnost10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit (u školi)30
kolokvijumi (u školi)2×30
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……