Marketing, MARd

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnone strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Marketing
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Marketing je da ukaže na neminovnost prihvatanja marketing orijentacije u uslovima tržišne privrede i da objasni osnovne pretpostavke marketinga, instrumente na kojima počiva, kao i načine za prektičnu primenu principa, strategija, instrumenata i veština neophodnih za ostvarivanje uspeha na tržištu.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
– analizira svoje makro, mikro i interno marketinško okruženje
– organizuje i koristi rezultate istraživanja tržišta
– definiše optimalnu ponudu (instrumente marketing miksa) koja će uz zadovoljenje zahteva kupaca doprineti realizaciji bazičnih ciljeva poslovanja preduzeća
– uspešno planira svoju marketing strategiju nastupa na tržištu
– organizuje marketing aktivnosti u preduzeću
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Definisanje marketinga
2.Stvaranje vrednosti za potrošače  i satisfakcija potrošača
3. Istraživanje lojalnosti potrošača
4. Upravljanje marketingom u preduzeću
5. Marketing informacioni sistem
6. istraživanje tržišta
7. Analiza tržišta
8. Segmentacija tržišta i pozicioniranje tržišta
9. Instrumenti marketing miksa
10. Modeli organizovanja marketinga
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1. Uticaj kulurnog okruženja na marketing
2. Istraživanje tržišta konkretnog preduzeća
3. Segmentacija tržišta
4. Strategije diferenciranja proizvoda-usluge
5. Analiza proizvodnog programa
6. Proces komuniciranja
Literatura
1 Vićentić M, Mijailović I.: Marketing, VIPOS, Valjevo, 2011.
2 Vićentić M, Marketing, VIPOS, Valjevo, 2008
3 Milisavljević M. , Maričić B. , Gligorijević M. : Osnovi marketinga, Ekonomski fakultet Beograd, 2009
4 Hanić H.: Principi marketinga, Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2007.
5 Jobber D., Fahy J. : Osnovi marketinga, Data status, 2006
6 Kotler F.: Upravljanje marketingom, Mate,  Zagreb, 2001
7 Časopis Marketing, Publisher, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavnja iz elektronskih materijala na LMS-u, pitanja i odgovori na teme lekcija preko foruma LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a,
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnosti on-line predavanja (preko LMS-a) 5 pismeni ispit
studije slučaja  (preko foruma LMS-a) 15 usmeni ispit (u školi) 30
kolokvijumi (u školi) 50
seminari (preko foruma LMS-a)
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……