Marketing, MARd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnone strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMarketing
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Marketing je da ukaže na neminovnost prihvatanja marketing orijentacije u uslovima tržišne privrede i da objasni osnovne pretpostavke marketinga, instrumente na kojima počiva, kao i načine za prektičnu primenu principa, strategija, instrumenata i veština neophodnih za ostvarivanje uspeha na tržištu.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
– analizira svoje makro, mikro i interno marketinško okruženje
– organizuje i koristi rezultate istraživanja tržišta
– definiše optimalnu ponudu (instrumente marketing miksa) koja će uz zadovoljenje zahteva kupaca doprineti realizaciji bazičnih ciljeva poslovanja preduzeća
– uspešno planira svoju marketing strategiju nastupa na tržištu
– organizuje marketing aktivnosti u preduzeću
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Definisanje marketinga
2.Stvaranje vrednosti za potrošače  i satisfakcija potrošača
3. Istraživanje lojalnosti potrošača
4. Upravljanje marketingom u preduzeću
5. Marketing informacioni sistem
6. istraživanje tržišta
7. Analiza tržišta
8. Segmentacija tržišta i pozicioniranje tržišta
9. Instrumenti marketing miksa
10. Modeli organizovanja marketinga
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Uticaj kulurnog okruženja na marketing
2. Istraživanje tržišta konkretnog preduzeća
3. Segmentacija tržišta
4. Strategije diferenciranja proizvoda-usluge
5. Analiza proizvodnog programa
6. Proces komuniciranja
Literatura
1Vićentić M, Mijailović I.: Marketing, VIPOS, Valjevo, 2011.
2Vićentić M, Marketing, VIPOS, Valjevo, 2008
3Milisavljević M. , Maričić B. , Gligorijević M. : Osnovi marketinga, Ekonomski fakultet Beograd, 2009
4Hanić H.: Principi marketinga, Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2007.
5Jobber D., Fahy J. : Osnovi marketinga, Data status, 2006
6Kotler F.: Upravljanje marketingom, Mate,  Zagreb, 2001
7Časopis Marketing, Publisher, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavnja iz elektronskih materijala na LMS-u, pitanja i odgovori na teme lekcija preko foruma LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a,
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnosti on-line predavanja (preko LMS-a)5pismeni ispit
studije slučaja  (preko foruma LMS-a)15usmeni ispit (u školi)30
kolokvijumi (u školi)50
seminari (preko foruma LMS-a)
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……