Marketing usluga, MUSd

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnone strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Marketing usluga
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Osposobljavanje studenata za razumevanje specifične prirode usluga i implikacija ovih specifičnosti na marketing strategije
– Ovladavanje znanjima i veštinama primene marketing koncepcije za kreiranje  poslovnog uspehau rastućem sektoru usluga.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
– Razume specifičnu i složenu prirodu uslužnog proizvoda
– Primeni odgovarajuće strategije upravljanja uslugama (istraživanje, dizajniranje usluga, odabir ciljnog tržišta, promocija, pozicioniranje…)
– Organizuje i realizuje istraživanje kvaliteta usluga, zadovoljstva korisnika, uslužnih susreta, ljudi, uslužnog ambijenta i dr.
– Kreira preporuke za  unapređenje marketing strategije na osnovu rezultata istraživanja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uslužna ekonomija danas
2. Definisanje, karakteristike i klasifikacija usluga
3. Kvalitet usluga
4. Satisfakcija potrošača usluga
5. Dizajniranje, brendiranje i  pozicioniranje usluga
6. Politika cena i kanali distribucije usluga
7. Uslužni susreti i upravljanje ljudima u uslužnim organizacijama
8. Fizički dokazi i uslužni ambijent
9. Integrisano marketinško komuniciranje u uslugama
10. Upravljanje ponudom i tražnjom u uslužnom sektoru
11. Marketing istraživanja usluga
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1. Rešavanje studija slučaja – materijal na kursu predmeta na LMS-u
2. Vežbe iz materijala na kursu predmeta na LMS-u.
Literatura
1 Sudžuk D.: Marketing usluga; VIPOS Valjevo, 2010
2 Veljković, S.  Marketing usluga. Beograd: Ekonomski fakultet, 2009
3 Senić, R. Senić, V.  Menadžment i marketing usluga. Kragujevac: Ekonomski fakultet, 2008
4 Grönroos C.  Service Management and Marketing. West Sussex: John Wiley and Sons, 2007
5 Lovelock, C. Wirtz J.   Services Marketing: People, Technology, Strategy. 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2011
6 Journal of Services Marketing. Emerald Group Publiching
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja iz elektronskih materijala na LMS-u; testovi za samoproveru znanja preko LMS-a; redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a; vežbe iz materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u; seminarski rad: priprema za izradu, postavljanje i pregledanje preko foruma LMS-a.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnosti on-line predavanja (preko LMS-a) 10 pismeni ispit (u školi) 30
praktična nastava usmeni ispit
kolokvijumi (u školi) 2×25
seminari (preko foruma LMS-a) 10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……