Međunarodni biznis, MEBd

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMeđunarodni biznis
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
 – Usvajanje  principa, strategija i veština, neophodnih za ostvarivanje međunarodno    relevantnog tržišnog uspeha
–  Razumevanje savremenog međunarodnog okruženja kao i realnih i finansijskih međunarodnih odnosa
–  Upoznavanje sa konkretnim primerima i načinima uključivanja i opstanka na svetskom tržištu
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  razumevanje različitih oblika poslovanja i primenu instrumenata međunarodnog marketinga u  međunarodnom biznisu
–  izbor načina uključivanja, pozicioniranja i opstanka na svetskom tržištu
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Efekti globalizacije i internacionalizacije poslovanja
2. Poslovne dimenzije međunarodnog okruženja
3. Međunarodno tržišno targetiranje
4. Forme međunarodnog poslovanja; različiti pristupi pri izboru oblika poslovanja na inostranom tržištu
5. Upravljačko-računovodstveni problemi međunarodnog poslovanja
6. Finansijsko-komercijalni problemi međunarodnog poslovanja
7. Instrumenti međunarodnog marketinga u funkciji internacionalizacije poslovanja
8. Strategijsko usklađivanje instrumenata međunarodnog marketinga
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Poslovni slučajevi iz domaće i međunarodne prakse iz oblasti međunarodnog biznisa preko LMS-a
2. Izrada  i postavljanje seminarskih radova preko LMS-a
3. Aktivnosti koje prate Power point prezentaciju lekcija
Literatura
1Sredojević D., Stojadinović-Jovanović S., Vasiljević M., Međunarodni biznis, VIPOS Valjevo, 2009.
2Rakita B.:  Međunarodni biznis i menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd 2006.
3Rakita B.: Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet, Beograd 2009.
4Kozomara J., Stojadinović-Jovanović S.,: Međunarodno poslovno finansiranje, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011.
5Mitrović Đ.: Zemlje u tranziciji i globalizacija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006.
6Hollensen S., Essentials of Global Marketing, Pearson Education, 2009.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Studije slučaja za vežbanje postavljene na LMS-u , Seminarski rad:postavljanje i pregledanje preko LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, kolokvijumi u Školi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnosti koje prate on-line
predavanja (preko foruma LMS-a)
15pismeni ispit (u školi)poena 30
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi (u školi)2×20
seminarski rad
(preko foruma LMS-a)
15
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……