Menadžment ljudskih resursa, HRMd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMenadžment ljudskih resursa
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Razumevanje menadžmenta ljudskim resursima kao poslovne funkcije u organizaciji;
– Definisanje pristupa MLJR u kom su ljudi najvažniji potencijal i strategijska i konkurentska prednost;
– Upoznavanje i razumevanje savremenog koncepta MLJR, njegovih ciljeva i zadataka i
– Savladavanje metoda i tehnika koje podstiču organizacionu uspešnost i motivaciju popojedinca.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da :
– organizuje poslove u sektoru ljudskih resursa;
– definiše strategiju i politiku ljudskih resursa;
– analizira i klasifikuje radna mesta primenom različitih instrumenata;
– izraditi sistematizaciju, opis i specifikaciju radnih mesta;
– primeni kvalitativne i kvantitativne metode u planiranju ponude i tražnje ljudskih resursa;
– rešiti problem deficita i suficita zaposlenih;
– razlikuje načine i organizovati regrutovanja kandidata;
– interpretira biografske podatke kandidata i rezultate testiranja kandidata;
– sastavi listu pitanja za intervju i izabrati kandidate za upražnjena radna mesta;
– identifikuje potrebe za obukom na različitim nivoima u organizaciji;
– izabere odgovarajući program obuke zaposlenih;
– kreirat sistem ocenjivanja performansi i nagrađivanja zaposlenih;
– interpretira zakonske okvire radnih odnosa i kolektivnog pregovaranja;
– izradi nacrt Ugovora o radu i Kolektivnog ugovora i
– identifikuje razloge napuštanja organizacije.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uvod u menadžment ljudskih resursa
2. Strateško upravljanje ljudskim resursima
3. Povezivanje menadžmenta ljudskih resursa sa korporativnom strategijom
4. Analiza poslova i organizacioni dizajn
5. Planiranje ponude i tražnje za ljudskim resursima
6. Regrutovanje i selekcija kandidata
7. Ocena performansi i nagrađivanje zaposlenih
8. Upravljanje efektivnim radnim vremenom
9. Radni odnosi i kolektivno pregovaranje
10. Zaštita zdravlja i sigurnosti zaposlenih
11. Upravljanje procesom napuštanja organizacije
12. Specifičnosti aktivnosti međunarodnog menadžmenta ljudskih resursa
13. Ekspatrijacija i repatrijacija u globalnim preduzećima
14. Kompenzacije u međunarodnom menadžmentu ljudskih resursa
15. Upravljanje diversifikovanom strukturom zaposlenih
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Dizajniranje MLJR u skladu sa korporativnom strategijom;
2. Osposobljavanje za obavljanje aktivnosti međunarodnog MLJR;
3. Analiza stanja i koraci u procesu uvođenja MLJR
4. Razvijanje sposobnosti za upravljanje diversifikovanom strukturom zaposlenih
Literatura
1Stanković, M., Menadžment ljudskih resursa, VIPOS, Valjevo, 2013
2Dickmann,M. Brewster, C. Sparrow, P., International Human Resource Management: A.E.P., London, 2008
3Dessler, G., Osnovi menadzmenta ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2007
4Bogićević, B., Menadžment ljudskih resursa, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004
5Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., Menadžment ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2004
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
On-line predavanja iz elektronskog udžbenika i Power Point prezentacija na LMS-u. On-line vežbe iz elektronskog priručnika i ostalih materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u. Seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko foruma LMS-a. Vežbe preko LMS-a, uz korišćenje elektronskog priručnika i ostalih materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u pomoću programskih alata preporučenih u vežbama. Kolokvijum i ispit u računarskoj prostoriji škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
aktivnosti koje prate on-line predavanja5pismeni ispit
praktična nastava
on-line testovi
usmeni ispit (u školi)50
kolokvijum (u školi)25
seminarski preko LMS-a20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……