Menadžment ljudskih resursa, HRMd

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Menadžment ljudskih resursa
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Razumevanje menadžmenta ljudskim resursima kao poslovne funkcije u organizaciji;
– Definisanje pristupa MLJR u kom su ljudi najvažniji potencijal i strategijska i konkurentska prednost;
– Upoznavanje i razumevanje savremenog koncepta MLJR, njegovih ciljeva i zadataka i
– Savladavanje metoda i tehnika koje podstiču organizacionu uspešnost i motivaciju popojedinca.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da :
– organizuje poslove u sektoru ljudskih resursa;
– definiše strategiju i politiku ljudskih resursa;
– analizira i klasifikuje radna mesta primenom različitih instrumenata;
– izraditi sistematizaciju, opis i specifikaciju radnih mesta;
– primeni kvalitativne i kvantitativne metode u planiranju ponude i tražnje ljudskih resursa;
– rešiti problem deficita i suficita zaposlenih;
– razlikuje načine i organizovati regrutovanja kandidata;
– interpretira biografske podatke kandidata i rezultate testiranja kandidata;
– sastavi listu pitanja za intervju i izabrati kandidate za upražnjena radna mesta;
– identifikuje potrebe za obukom na različitim nivoima u organizaciji;
– izabere odgovarajući program obuke zaposlenih;
– kreirat sistem ocenjivanja performansi i nagrađivanja zaposlenih;
– interpretira zakonske okvire radnih odnosa i kolektivnog pregovaranja;
– izradi nacrt Ugovora o radu i Kolektivnog ugovora i
– identifikuje razloge napuštanja organizacije.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uvod u menadžment ljudskih resursa
2. Strateško upravljanje ljudskim resursima
3. Povezivanje menadžmenta ljudskih resursa sa korporativnom strategijom
4. Analiza poslova i organizacioni dizajn
5. Planiranje ponude i tražnje za ljudskim resursima
6. Regrutovanje i selekcija kandidata
7. Ocena performansi i nagrađivanje zaposlenih
8. Upravljanje efektivnim radnim vremenom
9. Radni odnosi i kolektivno pregovaranje
10. Zaštita zdravlja i sigurnosti zaposlenih
11. Upravljanje procesom napuštanja organizacije
12. Specifičnosti aktivnosti međunarodnog menadžmenta ljudskih resursa
13. Ekspatrijacija i repatrijacija u globalnim preduzećima
14. Kompenzacije u međunarodnom menadžmentu ljudskih resursa
15. Upravljanje diversifikovanom strukturom zaposlenih
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1. Dizajniranje MLJR u skladu sa korporativnom strategijom;
2. Osposobljavanje za obavljanje aktivnosti međunarodnog MLJR;
3. Analiza stanja i koraci u procesu uvođenja MLJR
4. Razvijanje sposobnosti za upravljanje diversifikovanom strukturom zaposlenih
Literatura
1 Stanković, M., Menadžment ljudskih resursa, VIPOS, Valjevo, 2013
2 Dickmann,M. Brewster, C. Sparrow, P., International Human Resource Management: A.E.P., London, 2008
3 Dessler, G., Osnovi menadzmenta ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2007
4 Bogićević, B., Menadžment ljudskih resursa, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004
5 Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., Menadžment ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2004
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2
Metode
izvođenja
nastave
On-line predavanja iz elektronskog udžbenika i Power Point prezentacija na LMS-u. On-line vežbe iz elektronskog priručnika i ostalih materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u. Seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko foruma LMS-a. Vežbe preko LMS-a, uz korišćenje elektronskog priručnika i ostalih materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u pomoću programskih alata preporučenih u vežbama. Kolokvijum i ispit u računarskoj prostoriji škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 50 Završni ispit poena 50
aktivnosti koje prate on-line predavanja 5 pismeni ispit
praktična nastava
on-line testovi
usmeni ispit (u školi) 50
kolokvijum (u školi) 25
seminarski preko LMS-a 20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……