Menadžment, MENd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMenadžment
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Uponavanje sa menadžmentom kao osnovnom  funkcijom savremenog preduzeća
–  Sticanje znanja o procesima menadžmenta i načinu njihovog organizovanja i funkcionisanja
–  Ovladavanje osnovnim menadžment tehnikama i metodama
–  Priprema studenata za izučavanje specijalističkih disiplina menadžmenta
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  definisanje značaja i uloge menadžmenta u preduzeću
–  samostalno organizovanje procesa menadžmenta na operativnom i srednjem nivou
–  povezivanje sa specijalističkim mendžment  disciplinama
–  samostalno razmatranje razvoja teorije i prakse menadženta
–  korišćenje metoda, tehnika i softvera za menadžment
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni preduzeća i upravljanja
2. Menadžment nauka i profesija
3. Razvoj menadžmenta
4. Proces planiranja
5. Proces organizovanja
6. Proces vođenja
7. Proces kontrolisanja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Studija slučaja  pojedinih preduzeća i uspešnih menadžera
2. Doprinosi teoretičara menadžmenta
3. Izrada planova i SWOT analize
4. Izrada organizacionih šema
5. Izrada sistematizacije radnih mesta
6. Metode motivacije
7. Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom
Literatura
1Matić B.: Menadžment, VIPOS, Valjevo, 2012
2Matić B.: Menadžment praktikum, VIPOS, Valjevo, 2013
3Jovanović P.: Menadžment Teorija i praksa, VŠPMN, Beograd, 2009
4Chuck Williams: Principi menadžmenta – MGMT, DATA status, Beograd, 2011
5Erić D.: Uvod u menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2000.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja iz elektronskih materijala na LMS, Samostalan praktičan rad, Seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko foruma LMS-a, Studije slučaja preko foruma LMS-a, Prezentacije,  Konsultacije, Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Kolokvijumi i ispit u prostorijama škole
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
 on-line aktivnosti (zadaci preko LMS-a)11pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit (u školi)30
kolokvijumi (u školi)2×25
seminari  (preko foruma   LMS-a)9
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……