Menadžment prodaje, MNPd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnone strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMenadžment prodaje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
 –  Upoznavanje sa menadžmentom prodaje kao bitnom funkcijom
–  Sticanje znanja o menadžmentu prodaje
–  Ovladavanje veštinama menadžmenta prodaje
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  samostalno upravljanje prodajnom funkcijom
–  uspešno korišćenje veština i metoda menadžmenta prodaje
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Evolucija sadržaja prodaje
2. Tokovi menadžmenta prodaje
3. Uticaj okruženja na program prodaje
4. Korporativna marketing strategija i program prodaje
5. Predviđanje i prognoziranje prodaje
6. Organizovanje prodaje i prodajna kvota
7. Realizovanje prorama prodaje
8. Ocena i kontrola programa prodaje
9. Internacionalna  prodaja i menadžment prodaje
10. Poslovni vodič kroz biznis i etikeciju
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Analiza primera iz prakse
2. Prezentacije u power point-u
3. Izrada i analiza seminarskih radova
Literatura
1Pavlović Đ.: Menadžment prodaje,VIPOS Valjevo, 2009
2Lovreta S., Janićijević N., Petrović G.: Prodaja i menadžment prodaje,Savremena administracija, Beograd, 2003.
3Gašović M.: Menadžment prodaje, Savremena administracija, Beograd, 2003
4Kotler F. : Kako kreirati, ovladati i dominirati tržištem, Adižes, 2004
5Porter M. : Konkurentska prednost, Adižes, 2006
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
 Seminarski rad (preko foruma LMS-a), domaći zadaci (preko foruma LMS-a), kolokvijumi u školi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost koje se prate on-line10pismeni ispit (u školi)30
praktična nastava /usmeni ispit
kolokvijumi (u školi)2×20
seminari preko LMS-a20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……