Osiguranje,OSId

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Osiguranje
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
–  Upoznavanje studenata, njihovo shvatanje i razumevanje značaja, uloge i vrednosti osiguravajuće funkcije;
– Savladavanje osiguravajućih procesa i mehanizma rada institucija osiguranja;
– Razvijanje  sposobnosti za individualno i timsko rešavanje problema u osiguranju korišćenjem metoda i tehnika rada
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– samostalan rad na poslovima višeg stepena složenosti u osiguranju;
– poslove osiguranja imovine i lica – menadžerske poslove na nivou odeljenja i sektora u osiguranju
– procenu rizika i mogućnost definisanja i izbora optimalnih opcija
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osiguranje kao pravna i ekonomska kategorija
2. Predmet i vrste osiguranja
3. Funkcije u osiguranju
4. Elementi osiguranja
5. Dokumenti u osiguranju
6. Ugovorni aspekti osiguravajućeg procesa
7. Učesnici osiguranja
8. Organizacija osiguravajućih društava
9. Polisa i drugi instrumenti osiguranja
10. Fondovi osiguranja
11. Harmonizacija poslova osiguranja sa standardima EU
12. Vrste osiguranja prema realitetu obuhvata
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1. Popunjavanje dokumenata osiguranja (polisa, lista pokrića)
2. Prodaja osiguranja (praktični primeri)
3. Prikaz i analiza štete u osiguranju
4. Izrada ugovora o osiguranju
Literatura
1 Šulejić P.: Pravo osiguranja, Pravni fakultet, Beograd, 2002.
2 Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010
3 Rakonjac-Antić T.: Penzijsko i zdravstveno osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010
4 Williams C.A., Smith M.L., Young P.C.: Risk management and insurance, Mc Graw-Hill, Boston, 1998
5 Zakon o osiguranju
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 2
Metode
izvođenja
nastave
Power Point prezentacija lekcija na LMS-u, Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Domaći zadaci preko LMS-a, Seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko foruma LMS-a, Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, Kolokvijum i ispit u prostorijama Škole
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena  60 Završni ispit poena 40
aktivnost koje prate on-line predavanja (preko foruma LMS-a) 10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit (u školi) 40
kolokvijumi (u školi) 2×25
seminari preko LMS-a 5
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……