Osiguranje,OSId

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaOsiguranje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
–  Upoznavanje studenata, njihovo shvatanje i razumevanje značaja, uloge i vrednosti osiguravajuće funkcije;
– Savladavanje osiguravajućih procesa i mehanizma rada institucija osiguranja;
– Razvijanje  sposobnosti za individualno i timsko rešavanje problema u osiguranju korišćenjem metoda i tehnika rada
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– samostalan rad na poslovima višeg stepena složenosti u osiguranju;
– poslove osiguranja imovine i lica – menadžerske poslove na nivou odeljenja i sektora u osiguranju
– procenu rizika i mogućnost definisanja i izbora optimalnih opcija
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osiguranje kao pravna i ekonomska kategorija
2. Predmet i vrste osiguranja
3. Funkcije u osiguranju
4. Elementi osiguranja
5. Dokumenti u osiguranju
6. Ugovorni aspekti osiguravajućeg procesa
7. Učesnici osiguranja
8. Organizacija osiguravajućih društava
9. Polisa i drugi instrumenti osiguranja
10. Fondovi osiguranja
11. Harmonizacija poslova osiguranja sa standardima EU
12. Vrste osiguranja prema realitetu obuhvata
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Popunjavanje dokumenata osiguranja (polisa, lista pokrića)
2. Prodaja osiguranja (praktični primeri)
3. Prikaz i analiza štete u osiguranju
4. Izrada ugovora o osiguranju
Literatura
1Šulejić P.: Pravo osiguranja, Pravni fakultet, Beograd, 2002.
2Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010
3Rakonjac-Antić T.: Penzijsko i zdravstveno osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010
4Williams C.A., Smith M.L., Young P.C.: Risk management and insurance, Mc Graw-Hill, Boston, 1998
5Zakon o osiguranju
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
32
Metode
izvođenja
nastave
Power Point prezentacija lekcija na LMS-u, Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Domaći zadaci preko LMS-a, Seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko foruma LMS-a, Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, Kolokvijum i ispit u prostorijama Škole
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  60Završni ispitpoena 40
aktivnost koje prate on-line predavanja (preko foruma LMS-a)10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit (u školi)40
kolokvijumi (u školi)2×25
seminari preko LMS-a5
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……