Osnovi poslovnog prava,OPPd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaOsnovi poslovnog prava
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je upoznati studenta sa osnovama građanskog, stvarnog , obligacionog, a pre svega poslovnog prava  odnosno sticanje osnovnih znanja u vezi osnivanja, uslova osnivanja, vrsta i osnovnih karakteristika privrednih društava (kompanija), najvažnijih ugovora poslovnog prometa i hartija od vrednosti. Predmet je koncipiran tako da pruža optimalnu kombinaciju teorijskih saznanja, pozitivno-pravnih i uporedno-pravnih rešenja i standarda, što je neophodno za šire i realnije sagledavanje pravnih i drugih važnih pitanja u ovim oblastima.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva studenati će:
– biti upoznati sa osnovnim pravnim institutima u oblasti građanskog, stvarnog, obligacionog i poslovnog prava;
– razlikovati posebne institute i specifičnosti stvarnopravnog i obligacionog odnosa;
– biti u mogućnosti da identifikuju i prepoznaju specifičnosti različitih formi privrednih društava i drugih privrednih subjekata;
– biti upoznat sa osnovnim ugovorima poslovnog prometa i funkcionisanjem hartija od vrednosti u poslovnom prometu;
– umeti da identifikuje i razume ulogu i uticaj države u savremenom poslovnom okruženju;
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam i izvori prava;
2. Pojam i karakteristike subjekata prava (fizička i pravna lica)
3. Osnovni pojmovi o građanskom, stvarnom, obligacionom i poslovnom pravu
4. Privatna svojina i druga stvarna prava
5. Pojam, osobine i podela ugovora; zaključenje, obezbeđenje ugovora i prouzrokovanje štete
6. Pojam i osobine ugovora u privredi i najvažniji ugovori poslovnog prometa
7. Pojam i status privrednih subjekata
8. Preduzetnik
9. Privredna društava (opšte karakteristike, individualizacija u pravnom prometu)
10. Privredna društva (ortačko društvo; komanditno društvo; društvo sa ograničenom odgovornošću; akcionarsko društvo;)
11. Ostali privredni subjekti (javna preduzeća, poslovne banke, osiguravajuće kompanije, berze)
12. Stečaj i likvidacija
13. Povezana privredna društva i pravo konkurencije
14. Pojam, vrste  i osobine hartija od vrednosti (posebno o menici, čeku, skladišnici, tovarnom listu i akcijama)
15. Uloga i uticaj države u savremenom poslovnom okruženju
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Sastavljanje ugovora o sticanju svojine
2. Konstituisanje hipoteke
3. Sastavljanje akata o osnivanju privrednih društava
4. Praktični primeri obezbeđenja ispunjenja ugovora u privredi
5. Popunjavanje meničnog pismena i prenos menice
Literatura
1Nenadović S: Osnovi poslovnog prava, VIPOS 2013
2Tomić Z: Upravno pravo, Beograd 2011
3
4
5
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
32
Metode
izvođenja
nastave
Pitanja i odgovori na teme lekcija preko foruma LMS-a; testovi za samovrednovanje znanja premo LMS-a; redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a; seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko foruma LMS-a.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  40Završni ispitpoena 60
on-line aktivnost10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit (u školi)60
kolokvijumi (u školi)2×15
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……