Osnovi računovodstva, ORNd

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Osnovi računovodstva
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje osnovnih znanja iz računovodstva primenljivih u struci, kroz razumevanje:
–  računovodstvenog  ciklusa
–  računovodstva kao jezika poslovanja i informacionog sistema
–  računovodstva kao temelja poslovnog odlučivanja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  razumevanje logike računovodstvenog evidentiranja poslovanja
–  sastavljanje osnovnih finansijskih izveštaja, njihovog čitanja i razumevanja
–  zaključivanje o bitnim faktorima ulaganja kapitala i njegove preduzetničke upotrebe
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1 .Računovodstvo – sadržaj, koncept, ciljevi
2. Računovodstveni proces (ciklus)
3. Instrumenti računovodstva
4. Računovodstvo imovine
5. Računovodstvo kapitala i obaveza
6. Računovodstvo troškova i prihoda
7. Utvrđivanje rezultata poslovanja
8. Pogonsko računovodstvo
9. Finansijski izveštaji – forma i sadržina
10. Razumevanje finansijskih izveštaja različitih poslovnih subjekata
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1. tačka 4-10 `case` metoda – slučajevi koji ilustruju teorijsku nastavu preko LMS-a
2. tačka 4-10 teme za seminarske radove
3. izrada zadataka iz Praktikuma

DON:
1. prezentacija forme i sadržine izvoda tekućeg i deviznog računa preko LMS-a
2. priprema finansijskih izveštaja za analizu preko LMS-a

Literatura
1 Božanić J., Vasiljević M.: Osnovi računovodstvo, VIPOS, Valjevo,  2012
2 R. Meigs & W. Meigs: Računovodstvo – Mate Zagreb, 2005
3 Radovanović S. i drugi: Praktikum iz osnova računovodstva, VIPOS Valjevo, 2012
4 Zakoni i propisi iz oblasti računovodstva
5 Časopisi iz oblasti računovodstva
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode
izvođenja
nastave
Power Point prezentacija predavanja na LMS-u, Zadaci za proveru znanja preko LMS-a, Seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko LMS-a, Redovne konsultacije preko foruma i sistema LMS-a, Kolokvijumi i završni deo ispita u prostorijama Škole
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnosti koje prate on-line predavalja preko foruma LMS-a 5 pismeni ispit
domaći zadaci preko foruma LMS-a 5 usmeni ispit (u školi) 30
kolokvijumi (u školi) 60
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……