Poslovanje osiguravajućih društava, PODd

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Poslovanje osiguravajućih društava
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Osposobljavanje studenata za razumevanje specifičnosti poslovanja osiguravajućih društava;
– Razvijanje sposobnosti za analizu finansijske stabilnosti osiguravajućih društava;
– Sticanje znanja o vrstama rizika kojima su izložena osiguravajuća društva kao i o načinu prevazilaženja istih.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– identifikuje i upravlja rizicima kojima je osiguravač izložen;
– napravi izbor optimalnog načina finansiranja i investiranja u osiguravajućim kompanijama.
– obavlja menadžerske poslove na nivou filijale
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Načela poslovanja osiguravajućih društava
2. Finansijski izveštaji osiguravajućih društava;
3. Imovina; garantne i tehničke rezerve društava za osiguranje;
4. Upravljanje finansijskim resursima osiguravača;
5. Upravljanje rizicima osiguranja;
6. Tarifiranje osiguranja;
7. Investiranje u organizacijama za osiguranje;
8. Marketing u osiguranju
9. Bankarsko osiguranje
10. Nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1. Ocena boniteta osiguravajućih društava preko LMS-a;
2. Obračun margine solventnosti prema premijskom indeksu i na bazi indeksa šteta preko LMS-a;
3. Aktivnosti koje prate Power Point prezentaciju
Literatura
1 Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010
2 Ostojić S.: Osiguranje i upravljanje rizicima, Data Status, Beograd, 2007.
3 Vaughan E., Vaughan T.: Osnove osiguranja i upravljanja rizicima, Mate, Zagreb, 2007
4 Kapor P.,: Osnove osiguranja – teorija, praksa i regulativa, Poslovni biro,  Beograd, 2008
5 Kočović J.:  Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju  lica, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006
6 Rejda G.E.: Principles of risk management and insurance, Harper Collins, New York, 2001
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2
Metode
izvođenja
nastave
Power Point prezentacija lekcija na LMS-u, Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Domaći zadaci preko LMS-a, Seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko foruma LMS-a, Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, Kolokvijum i ispit u prostorijama Škole
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena  60 Završni ispit poena 40
aktivnost koje prate on-line predavanja (preko foruma LMS-a) 10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit (u školi) 40
kolokvijumi (u školi) 2×25
seminarski rad (preko foruma LMS-a)
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……