Poslovna informatika – studije na daljinu


 • Naziv studijskog programa: Poslovna informatika – studije na daljinu
 • Obrazovno-naučno polje: Društveno-humanističke nauke
 • Naučna, stručna oblast: Informatika i informacioni sistemi
 • Vrsta studija: Osnovne strukovne studije
 • Stručni naziv: Strukovni poslovni informatičar
 • Dužina studija: Tri godine – šest semestara

 

Cilјevi studijskog programa Poslovna informatika:

 • da studenti steknu napredna stručna znanja koja se odnose na teorije i principe informatike i informacionih sistema i njihovo vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u poslovanju;
 • sticanje stručnih i praktičnih znanja i veština iz oblasti informacionih sistema i tehnologija, kao i marketinga, menadžmenta, finansija, neophodnih za uspešno obavlјanje poslova u oblasti poslovne informatike u preduzećima, bankama i institucijama;
 • upoznavanje studenata sa aktuelnim pitanjima i problemima poslovnog okruženja, kao i mesta i uloge poslovne informatike u njemu;
 • razvoj znanja i veština neophodnih za uklјučivanje u timski rad, te razvoj sposobnosti komuniciranja i saradnje u timu;
 • Osposoblјavanje studenata:
 • da analiziraju i vrednuju različite koncepte, modele i principe koji se u velikom broju pojavlјuju u teoriji i praksi poslovne informatike,
 • za rešavanje složenih problema iz oblasti poslovne informatike u realnom poslovnom okruženju;
 • korišćenja savremene opreme i softverskih alata u oblasti poslovne informatike;
 • za izradu programa manje složenosti za poslovne, internet i mobilne aplikacije;
 • da bude preduzimlјiv u rešavanju poslovnih informatičkih problema u standardnim uslovima našeg okruženja,
 • da organizuju, kontrolišu i obučavaju druge za rad,
 • vode složene projekte, samostalno i sa punom odgovornošću, uz primenu etičkih standarda svoje profesije,
 • za celoživotno učenje uz pozitivan stav prema ličnom i profesionalnom razvoju.
 • za uočavanje problema, te za kritičku evaluaciju kroz analizu konkretnih postojećih i predloženih novih rešenja;
 • za nastavak studija na strukovnim master studijama, kao i drugim vrstama i nivoima studija u zemlјi i inostranstvu

 

Po uspešnom završetku studijskog programa očekuje se da će studenti biti osposoblјen da:

 • primenjuje osnovne principe informacionih i komunikacionih tehnologija;
 • koristi poslovne informacione aplikacije;
 • prikuplјa, obrađuje, analizira i prezentuje podatke;
 • koristi Internet u poslovne svrhe u skladu sa pravnim propisima;
 • obavlјa poslove u oblasti elektronske trgovine, elektronskog bankarstva i internet marketinga;
 • instalira i administrira operativne sisteme u lokalnim računarskim mrežama i projektuje jednostavnije mreže;
 • identifikuje objekte i veze među njima u procesu informacionog modeliranja
 • projektuje, realizuje i koristi baze podataka
 • primenjuje osnovne oblike zaštite podataka
 • kreira veb prezentacija i objavlјuje sadržaj na vebu
 • projektuje, realizuje i testira poslovne programske aplikacije, kako klasične tako i mobilne.

Student koje završi ovaj studijski program je osposoblјen za rad u malim i srednjim preduzećima na poslovima pružanja standardne informatičko-poslovne podrške u različitim oblastima poslovanja (bankarstvo, osiguranje, trgovina, marketing, turizam,…), u informatičkim firmama na poslovima razvoja poslovnih aplikacija, u agencijama za istraživanje tržišta, osiguravajućim kompanijama, penzijskim fondovima i sl.

Na ovom studijskom programu se osposoblјavaju kadrovi za neka od sledećih radnih mesta: administrator sistema, projektant baze podataka, projektant informacionog sistema, programer, programer baze podataka, veb dizajner, programer mobilnih aplikacija, serviser računara i drugo.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija Poslovna informatika – studije na daljinu

 

 ŠifraNaziv predmetaSTipStatus predmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PVDON7
Prva godina
1.EKOdEkonomija1AOOZ3207
2.MARdMarketing1NSOZ2207
3.UPIdUvod u poslovnu informatiku1AOOZ2217
4.EN1dEngleski jezik I2AOOZ4207
5.KVMdKvantitativne metode2AOOZ3217
6.MENdMenadžment1NSOZ2207
7.IOPdInternet i obrada podataka2SAOZ2217
8.ORNdOsnovi računovodstva2NSOZ2217
PSNdPraktična strukovna nastava2SAOZ4
Ukupno2016460
Druga godina
9.PFIdPoslovne   finansije3NSOZ3227
10.OPPdOsnovi poslovnog prava3NSOZ327
11.RNMdRačunarske mreže3NSOZ227
12.VBDdVeb dizajn3SAOZ227
13.EPOdElektronsko poslovanje4NSOZ227
14.BZPdBaze podataka4SAOZ227
15.E2IdEngleski jezik II za informatičare4SAOZ327
16.Prva izborna grupa predmeta iz PINd u 4. bloku:

·     Menadžment ljudskih resursa

·     Projekt menadžment

4NSIBZ227
17.Druga izborna grupa predmeta iz PINd u 4. bloku:

4SAIB1024
Ukupno2016460
Treća godina
18.PRGdProgramiranje5SAOZ3217
19.E3IdEngleski jezik III za informatičare5SAOZ427
20.Prva izborna grupa predmeta u 5. bloku:

·          Spoljnotrgovinsko poslovanje

·          Marketing usluga

5SAIBZ227
21.Druga izborna grupa predmeta u 5. bloku:

·         Preduzetništvo

·         Poslovna logistika

5SAIBZ227
22.PISdPoslovni informacioni sistemi6STROZ327
23.IPRdInternet pravo6NSOZ227
24.PIZdPoslovno izveštavanje6SAOZ227
25.Prva izborna grupa predmeta iz PINd u 6. bloku:

·          Menadžment prodaje

·          Poslovno komuniciranje

6SAIBZ227
26.Druga izborna grupa predmeta iz PINd u 6. bloku

·          Projekat iz informacionih sistema i programiranja

·          Projekat iz poslovnog izveštavanja

6SAIB1024
Ukupno2116360