Poslovna logistika, PLGd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)Marketing i trgovina
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovna logistika
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Upoznavanje sa elementima poslovne logistike i njihovim uticajem na povećanje konkurentske sposobnosti preduzeća
– Ovladavanje  metodama i tehnikama rada pomoću kojih se optimiziraju pojedini delovi logističkog procesa
–  Razvijanje sposobnosti za individualno i timsko rešavanje problema iz domena upravljanja logističkim aktivnostima.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
–  uvede logistički pristup u poslovanje preduzeća
–  obavlja logističke poslove marketinški usmerene i troškovno determinisane
–  ostvaruje konkurentan nivo servisa potrošača-kao osnovni cilj logističkog  menadžmenta
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Suština i značaj marketing logistike
2. Kanali fizičke distribucije
3. Upravljanje servisom potrošača
4. Upravljanje zalihama
5. Upravljanje transportom
6. Upravljanje skladištenjem
7. Troškovi marketing logistike
8. Organizacija logistike u poslovnom sistemu firme
9. Informacioni sistemi u logistici
10. Međunarodna logistika
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Poslovni slučajevi iz domaće i međunarodne prakse iz oblasti poslovne logistike preko LMS-a
2. Izrada i postavljanje seminarskih radova preko LMS-a
3. Aktivnosti koje prate PowerPoint  prezentaciju lekcija
Literatura
1Božić V., Aćimović S., Rakić S.: Poslovna logistika, Ekonomski fakultet, VIPOS, Valjevo, 2011
2Božić V. , Aćimović S.: Marketing logistika, Ekonomski fakultet Beograd, 2008
3Barac N. , Milovanović G.: Upravljanje poslovnom logistikom, Ekonomski fakultet Niš, 2004
4Gereke LJ. : Logistika preduzeća, Viša poslovna škola Beograd, 2006
5Bloomberg D.J., Le May S., Hanna J.B., Logisitika, Mate Zagreb, 2006
6Bowersox D.J, Closs D, Logistics management, Mc Graw-Hill Co.,New York, USA, 2006
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, kolokvijumi u Školi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnosti koje prate on-line predavanja preko foruma LMS-a10pismeni ispit
usmeni ispit (u školi)30
kolokvijumi (u školi)2×20
seminari preko LMS-a20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……