Poslovna politika banaka, PPBd

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Poslovna politika banaka
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz oblasti investicionog bankarstva
– Sticanje znanja iz oblasti strategija upravljanja likvidnosti i profitabilnosti banaka
– Razumevanje rizika u bankarskom poslovanju i ovladavanje tehnikama i mehanizmima za njihovo smanjenje
– Razumevanje kriza u bankama i ovladavanje procesima i mehanizmima upravljanja krizama
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– vrednuje različite modele organizovanja bankarskog sistema
– izabere metod upravljanja sredstvima u bankama
– proceni poslove banaka na tržištu novca i kapitala
– napravi izbor optimalnog načina plasmana bankarskih sredstava
– vrednuje i proceni rizike u bankarskom poslovanju
– oceni bonitet i rejting banaka
– integriše poslove prudencione kontrole i supervizije u bankama.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnove savremenog bankarstva
2. Organizacione strukture u bankarstvu
3. Investiciono bankarstvo
4. Investicioni fondovi
5. Poslovna politika banaka
6. Likvidnost banaka
7. Profitabilnost banaka
8. Upravljanje bankarskim rizicima
9. Operativno upravljanje bankarskim rizicima
10. Prudenciona kontrola i supervizija banaka
11. Krize i sanacija banaka
12. Osiguranje bankarskih depozita
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1. Domaći zadaci iz oblasti upravljanja sredstvima, plasmanima i rizicima u bankama
2. Izrada i prezentacija seminarskih radova
Literatura
1 Ćirović M.: Bankarstvo, European Center for Peace and Development, Beograd, 2006
2 Brealey M. A., Mycrs S. C., Allen F.: Corporate Finance, Mc Graw Hill New York, 2006
3 Peterson P.P, Fabozzi F.J.: Analysis of Financial Statements, Wiley, New Jeresy, 2006.
4 Reilly F.K., Rown, c.: Investment Analysis and Portfolio Management, Thomson, Ohio, USA, 2006
5 Jorison P.: Value at Risk, Mc Graw-Hill, United States, 2002.
6 Zakon o investicionim fondovima
7 Zakon o bankama
8 Zakon o Narodnoj banci Srbije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2
Metode
izvođenja
nastave
Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, domaći zadaci (preko foruma   LMS-a), seminarski rad (preko foruma  LMS-a), kolokvijumi i ispit u računarskoj prostoriji škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena  60 Završni ispit poena 40
 on-line aktivnosti (zadaci preko LMS-a) 10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit (u školi) 40
kolokvijumi (u školi) 2×20
seminari  (preko foruma   LMS-a) 10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……