Poslovna politika banaka, PPBd

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovna politika banaka
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz oblasti investicionog bankarstva
– Sticanje znanja iz oblasti strategija upravljanja likvidnosti i profitabilnosti banaka
– Razumevanje rizika u bankarskom poslovanju i ovladavanje tehnikama i mehanizmima za njihovo smanjenje
– Razumevanje kriza u bankama i ovladavanje procesima i mehanizmima upravljanja krizama
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– vrednuje različite modele organizovanja bankarskog sistema
– izabere metod upravljanja sredstvima u bankama
– proceni poslove banaka na tržištu novca i kapitala
– napravi izbor optimalnog načina plasmana bankarskih sredstava
– vrednuje i proceni rizike u bankarskom poslovanju
– oceni bonitet i rejting banaka
– integriše poslove prudencione kontrole i supervizije u bankama.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnove savremenog bankarstva
2. Organizacione strukture u bankarstvu
3. Investiciono bankarstvo
4. Investicioni fondovi
5. Poslovna politika banaka
6. Likvidnost banaka
7. Profitabilnost banaka
8. Upravljanje bankarskim rizicima
9. Operativno upravljanje bankarskim rizicima
10. Prudenciona kontrola i supervizija banaka
11. Krize i sanacija banaka
12. Osiguranje bankarskih depozita
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Domaći zadaci iz oblasti upravljanja sredstvima, plasmanima i rizicima u bankama
2. Izrada i prezentacija seminarskih radova
Literatura
1Ćirović M.: Bankarstvo, European Center for Peace and Development, Beograd, 2006
2Brealey M. A., Mycrs S. C., Allen F.: Corporate Finance, Mc Graw Hill New York, 2006
3Peterson P.P, Fabozzi F.J.: Analysis of Financial Statements, Wiley, New Jeresy, 2006.
4Reilly F.K., Rown, c.: Investment Analysis and Portfolio Management, Thomson, Ohio, USA, 2006
5Jorison P.: Value at Risk, Mc Graw-Hill, United States, 2002.
6Zakon o investicionim fondovima
7Zakon o bankama
8Zakon o Narodnoj banci Srbije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, domaći zadaci (preko foruma   LMS-a), seminarski rad (preko foruma  LMS-a), kolokvijumi i ispit u računarskoj prostoriji škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  60Završni ispitpoena 40
 on-line aktivnosti (zadaci preko LMS-a)10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit (u školi)40
kolokvijumi (u školi)2×20
seminari  (preko foruma   LMS-a)10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……