Poslovne finansije, PFId

 

Studijski programsvi sudijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovne finansije
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja i veština potrebnih za korišćenje osnovnih pokazatelja finansijske analize i brojnih metoda planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima i njihovim izvorima
–  Osposobljavanje studenata za izvođenje zaključaka i davanje preporuka nakon korišćene metodologije analize i planiranja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– samostalno primeni različite tehnike i metode finansijske analize, planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima i njihovim izvorima u konkretnom preduzeću
– analizira dobijene indikatore i rezultate
– da ocenu i izvede odgovarajuće zaključke o tokovima finansijskih sredstava, planiranju novčanih tokova, izvorima finansiranja preduzeća
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni elementi finansijske analize
2. Pojam i vrste rizika preduzeća i dejstvo  “leverage”-a
3. Planiranje novčanih tokova
4. Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima
5. Izvori finansiranja i cene kapitala
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)Predviđene su vežbe preko LMS-a, čiji je cilj da student samostalno, uz kontinuirano praćenje nastavnika, radi  na određenim segmentima analize, planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima izabranih preduzeća. Vežbe imaju praktičnu dimenziju jer student koristeći usvojene tehnike i metode rešava zadatke koji ga očekuju u realnom poslovnom okruženju. U okviru DON-a potrebno je da student izabere preduzeće koje može poslužiti kao primer za primenu metodologije usvojenih nastavnih sadržaja predmeta.
Literatura
1Kastratović M., Marković V., Poslovne finansije, VIPOS, Valjevo, 2009.
2Ivanišević D., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd 2011
3Brili, Majers, Markus, Osnovi korporativnih finansija, Mate, Zagreb, 2010.
4Van Horne, Wachowicz, Osnove finansijskog menadžmenta, Mate, Zagreb, 2002
5Vunjak N., Finansijski menadžment, Ekonomski fakultet, Subotica, 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
322
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja iz elektronskih materijala na LMS-u (predavanja na PowerRoint prezentacijama nastavnih celina na LMS-u). Vežbe preko LMS-a, uz korišćenje datog materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u,  korišćenje programskih alata preporučenih u vežbama i uz redovno usmeravanje rada od nastavnika. Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a. Diskusija na teme iz nastavnog sadržaja preko foruma LMS-a. Domaći zadaci preko LMS-a.  Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a. Kolokvijumi i ispit u prostorijama škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  50Završni ispitpoena 50
aktivnosti koje prate on-line predavanja, vežbe i samoproveru znanja(preko LMS-a)10pismeni ispit (u školi)
kolokvijumi (u školi)2×20usmeni ispit (u školi)50
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……