Poslovne finansije, PFId

 

Studijski program svi sudijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Poslovne finansije
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja i veština potrebnih za korišćenje osnovnih pokazatelja finansijske analize i brojnih metoda planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima i njihovim izvorima
–  Osposobljavanje studenata za izvođenje zaključaka i davanje preporuka nakon korišćene metodologije analize i planiranja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– samostalno primeni različite tehnike i metode finansijske analize, planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima i njihovim izvorima u konkretnom preduzeću
– analizira dobijene indikatore i rezultate
– da ocenu i izvede odgovarajuće zaključke o tokovima finansijskih sredstava, planiranju novčanih tokova, izvorima finansiranja preduzeća
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni elementi finansijske analize
2. Pojam i vrste rizika preduzeća i dejstvo  “leverage”-a
3. Planiranje novčanih tokova
4. Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima
5. Izvori finansiranja i cene kapitala
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) Predviđene su vežbe preko LMS-a, čiji je cilj da student samostalno, uz kontinuirano praćenje nastavnika, radi  na određenim segmentima analize, planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima izabranih preduzeća. Vežbe imaju praktičnu dimenziju jer student koristeći usvojene tehnike i metode rešava zadatke koji ga očekuju u realnom poslovnom okruženju. U okviru DON-a potrebno je da student izabere preduzeće koje može poslužiti kao primer za primenu metodologije usvojenih nastavnih sadržaja predmeta.
Literatura
1 Kastratović M., Marković V., Poslovne finansije, VIPOS, Valjevo, 2009.
2 Ivanišević D., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd 2011
3 Brili, Majers, Markus, Osnovi korporativnih finansija, Mate, Zagreb, 2010.
4 Van Horne, Wachowicz, Osnove finansijskog menadžmenta, Mate, Zagreb, 2002
5 Vunjak N., Finansijski menadžment, Ekonomski fakultet, Subotica, 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja iz elektronskih materijala na LMS-u (predavanja na PowerRoint prezentacijama nastavnih celina na LMS-u). Vežbe preko LMS-a, uz korišćenje datog materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u,  korišćenje programskih alata preporučenih u vežbama i uz redovno usmeravanje rada od nastavnika. Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a. Diskusija na teme iz nastavnog sadržaja preko foruma LMS-a. Domaći zadaci preko LMS-a.  Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a. Kolokvijumi i ispit u prostorijama škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena  50 Završni ispit poena 50
aktivnosti koje prate on-line predavanja, vežbe i samoproveru znanja(preko LMS-a) 10 pismeni ispit (u školi)
kolokvijumi (u školi) 2×20 usmeni ispit (u školi) 50
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……