Poslovno izveštavanje, PIZd

 

Studijski programPoslovna informatika, Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovno izveštavanje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za upotrebu programa za tabelarna izračunavanja i statističku obradu podataka, kao i kombinovano korišćenje ovih računarskih programa i njihovo povezivanje sa drugim programskim okruženjima, kao što su  programi za rad sa bazama podataka i dr. kako bi kreirali dokumente i izveštaje sa  naprednim mogućnostima.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će biti osposobljen :
– za uređivanje i doradu numeričkih, tekstualnih i grafičkih
podataka,
– za razvrstavanje, povezivanje i izvlačnje potrebnih podataka.
– za uređivanje i prezentovanje podataka uz upotrebu grafikona
– za upotrebu funkcija koje su povezane sa logičkim, statističkim, finansijskim i matematičkim operacijama
-za praktičan rad u oblasti analize i prezentovanja podataka, koji podrazumeva primenu najsavremenijih softverskih alata iz ove oblasti.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Program za tabelarna izračunavanja: programsko okruženje i najvažnije operacije
2. Napredne tehnike izrade i korišćenja formula
3. Unutrašnje i spoljne baze podataka
4. Rad sa nizovima (matrične funkcije)
5. Izvedene tabele (pivot tabele)
6. ”Šta-ako” analiza, analiza osetljivosti
7. Razmena podataka sa drugim aplikacijama
8.Osnovni postupci rada u programskom okruženju – SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
9.Podela datoteke podataka na više segmenata, računanje novih promenljivih,merne skale
10.Eksplorativna analiza podataka, statističke procedure za poređenje sredina
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1.Najvažnije operacije na radnim listovima (reference ćelija, tipovi referenci, primeri), tehnike rada sa dijagramima
2.Funkcije za rad sa numericima, logičke funkcije, funkcije za pretraživanje, funkcije referenci i finansijske funkcije
3.Rad sa unutrašnjim i spoljašnjim bazama podataka (listama): sortiranje liste,filtriranje liste,izrada međuzbirova, D-funkcije; Rad sa upitima,izdvajanje podataka pomoću programa Query; Alat Goal Seek, Alat Solver
4.SPSS: Agregiranje,sortiranje,filtriranje,udruživanje podataka iz različitih datoteka podataka/Funkcije: aritmetičke, statističke, logičke, funkcije slučajnih brojeva, funkcije za rad sa alfanumericima, funkcije konverzije, funkcije nedostajućih vrednosti,
Literatura
1Jasna Soldić-Aleksić, Primenjena analiza podataka, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011
2Data Analysis & Decision Making with Microsoft Excel, Albright, S.C.,Winston,W.L.,Zappe,C.J., South-Western Cengage Learning, 2009.
3Using SPSS for Windows, Data Analysis and Graphics, Susan,B.Gerber, Kristin V. Finn, Springer Science and Business Media, Inc. 2005.
4
5
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
On-line predavanja za svaku nedelju nastave u obliku PowerRoint prezentacija i PDF fajlova. On-line vežbe koje prate svako predavanje. Redovne elektronske konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a. Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a posle svake obrađene nastavne jedinice.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
učestvaovanje na diskusionim forumima5pismeni ispit (u školi)30
on-line vežbe25usmeni ispit
kolikvijum (u školi)2×20
seminari