Pravo javne uprave, PJUd

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPravo javne uprave
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Upoznavanje sa organima i organizacijama državne i lokalne uprave, njihovim postupcima i procedurama, pre svega onim od uticaja na funkcionisanje subjekata i organizacija koje posluju po finansijskim propisima (institucionalni investitori)
– Postizanje «sistemske orjentacije» u okvirima pravnog sistema i pravnog poretka
– Sticanje osnovnih znanja u oblasti upravnog postupanja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno ovlada sadržajem u okviru ovog predmeta osposobljen je za:
– postupanje u domenu primene zakona i procedura od značaja za poslovanje i upravljanje;
– analiziranje upravnih procedura i razumevanje njihovog značaja;
– uspešan odgovor na zahteve dražavne i lokalne uprave prema finansijskim i bankarskim subjektima i prema osiguravajućim društvima;
– učešće u upravnom postupku i donošenje upravnih rešenja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uprava kao sistem društvene i poslovne regulacije
2. Funkcionalno i organizaciono određenje javne uprave
3. Instituti upravnog prava
4. Državna i lokalna uprava u Srbiji, nedržavna javna uprava (javne službe i javna preduzeća)
5. Upravni propisi i upravni akti; upravni ugovori
6. Upravni postupak (opšti i posebni)
7. Propisi i procedure javne uprave koji se odnose na banke i osiguravajuća društva (odluke i procedure monetarne vlasti; kaznena politika monetarne vlasti)
8. Javna uprava kao protagonista socijalne odgovornosti finansijskih institucija
9. Oblici sinergijskog delovanja državne i lokalne uprave i osiguravača ka jačanju kapaciteta (obuhvata ) osiguranja
10. Oblici upravne kontrole banaka i osiguravača
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Simulacija učešća u upravnom postupku i odgovora na upravne zahteve prema poslovnim subjektima
2. Postavljanje zadataka u vezi sa vršenjem nadzora od strane monetarne vlasti
Literatura
1Tomić Z.: Upravno pravo, Pravni fakultet Beograd, 2011.
2Đurić Ž.: Lokalna uprava u Srbiji i Crnoj Gori, Službeni glasnik, Beograd, 2005
3Đurić Ž.: Praktikum za upravni i upravno carinski postupak; VEŠ, 2001.
Zakon o opštem upravnom postupku
4Popović S., Lilić S., Slavinšek J.: Komentar Zakona o opštem upravnom postupku, Savremna administracija, 2001
5Denhardt B. R., Denhardt V. J.: Public administration: an action orientation, Thomson Wadsworth, 2008
6Lane J.E.: Public administration and public management: the principal – agent perspective, Routhedge, 2000
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Power Point prezentacija lekcija na LMS-u, Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Domaći zadaci preko LMS-a, Seminarski rad: postavljanje i pregledanje preko foruma LMS-a, Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, Kolokvijum i ispit u prostorijama Škole
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost koje prate on-line predavanja (preko foruma LMS-a)10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit (u školi)40
kolokvijumi (u školi)2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……