Preduzetništvo, PDZd

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Preduzetništvo
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje osnovnih znanja o preduzetništvu
– Upoznavanje sa ličnim osobinama preduzetnika
– Sticanje znanja o pokretanju i vođenju preduzetničkog poduhvata
– Upoznavanje sa pravnim oblicima preduzetništva
– Ovladavanje tehnikom izrade biznis planova
– Ovladavanje tehnikom preduzetničkog poslovanja u međunarodnim okvirima
– Upoznavanje sa savremenim trendovima u preduzetničkoj ekonomiji
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet osposobljen je za:
– definisanje oblika i izvora konkurentskih prednosti
– formulisanje modela uspešnog preduzetnika
– identifikovanje povezanosti inovacija i promena kao centralnih sadržaja preduzetništva
– formulisanje strategije na korporativnom, funkcijskom i poslovnom nivou
– izbor najpogodnijeg oblika započinjanja poslovnog poduhvata
– razlikovanje alternativnih oblika finansiranja preduzetničkog poduhvata
– delimično samostalno pisanje poslovnog plana
– upoređivanje aspekte sopstvenog biznisa sa aspektima konkurentskih preduzeća
– izračunavanje finansijske parametre poslovnog plana
– prezentaciju poslovnog plana investitorima
– izabor najpogodnije forme preduzeća za započinjanje i vođenje poslovnog poduhvata
– analiziranje aspekte uticaja države na poslovni poduhvat
– identifikovanje mogućnosti otpočinjanja međunarodnog preduzetničkog poduhvata
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Karakteristike savremenog poslovnog okruženja
2. Određenje preduzetništva
3. Preduzetnici: analiza ličnih osobina i poslovnih veština
4. Preduzetništvo i inovacije
5. Preduzetničke strategije
6. Preduzetnički poduhvat: otkrivanje i evaluacija poslovnih mogućnosti
7. Poslovni plan kao preduzetnički alat
8. Zakonska legislativa kao podrška preduzetništvu
9. Država i biznis
10. Preduzetništvo u međunarodnim okvirima
11. Savremeni izazovi i perspektive preduzetništva
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1. Slučajevi koji ilustruju teorijsku nastavu iz oblasti preduzetništva preko LMS-a
2. Izrada i postavljanje seminarskih radova preko LMS-a
3. Aktivnosti koje prate Power point prezentaciju lekcija
Literatura
1 Paunović B., Preduzetništvo i upravljanje malim i srednjim preduzećima, Ekonomski fakultet Beograd, 2010
2 Jokić D., Rakić S., Preduzetništvo, VIPOS (u pripremi)
3 Paunović B., Zipovski D., Poslovni plan: vodič za izradu, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd, 2010
4 Avlijaš R., Preduzetništvo i menadžment malih i srednjih preduzeća, Univerzitet Singidunum Beograd, 2008
5 Penezić S., Preduzetništvo-savremeni pristup, Univerzitet Educons Sremeska Kamenica, 2009
6 Hisrich R.H., Peters M.P., Shepherd D.A., Poduzetništvo, Mc Graw-Hill, Irwin/Mate d.o.o., 2010
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2
Metode
izvođenja
nastave
Power point prezentacija lekcija na  LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, seminarski rad, postavljanje i pregledanje preko LMS-a, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a, kolokvijumi u Školi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnosti koje prate on-line predavanja preko foruma LMS-a 10 pismeni ispit
usmeni ispit (u školi) 30
kolokvijumi (u školi) 2×20
seminari preko LMS-a 20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……