Projekat iz finansija, bankarstva i osiguranja, PBAd

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaProjekat iz  finansija, bankarstva i osiguranja
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Projekat iz finansija, bankarstva i osiguranja je osposobljavanje studenta da kroz timski rad: definiše projektni zadatak, sprovede odgovarajuća istraživanja i analize, izradi projekat, sačini prezentaciju projekta  i usmeno je  predstavi čime će pokazati da je ovladao metodologijom u okviru procedura finansijskog i bankarskog poslovanja, poslovanja osiguravajućih društava i javne uprave, pre svega, od značaja za poslovanje u realnom sektoru i sektoru finansijskih institucija.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da: :
– izradi i ispostavi ugovor o kratkoročnom i investicionom kreditu privredi,
– realizuje procedure u domenu upravljanja sredstvima i plasmanima banaka,
– realizuje procedure u domenu prijavljivanja i naknade štete,
– analizira i oceni performanse – bonitet osiguravajućih kompanija,
– identifikuje i razvrsta rizike u bankarstvu i osiguranju,
– izradi odluku i prospekt za emitovanje hartija od vrednosti,
– istraži ponašanje različitih korisnika finansijskih usluga, kao i faktore koji utiču na njihovo donošenje odluka u pogledu izbora, kvaliteta i kvantiteta finansijskih usluga,
– istraži i kontinuirano analizira kvantitet i kvalitet finansijskih proizvoda na domaćem finansijskom tržištu (nacionalnom, regionalnom, lokalnom)
– sprovede odgovarajuća istraživanja i sačini analize vrste, kvantiteta i kvaliteta pružaoca finansijskih usluga na domaćem  finansijskom tržištu
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Utvrđivanje predmeta, ciljeva i rezultata projektnog zadatka,
2. Definisanje i proučavanje odgovarajućih faza projekta,
3. Metodologija sačinjavanja informativne osnove,
4. Obrada prikupljenog materijala, analiza postignutog rezultata  i prezentacija projekta.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)Praktična nastava( Don)
Konkretno istraživanje:
1. Definisanje projektnog zadatka i ciljeva projekta,
2. Definisanje potrebne informativne osnove,
3. Prikupljanje potrebnih podataka primenom izabranih istraživačkih metoda,
4. Analiza prikupljenih podataka i izrada projekta,
5. Izrada prezentacije i izlaganje rezultata projekta
Literatura
1Đuričin D., Lončar D.: Menadžment pomoću projekata, Ekonomski fakultet Beograd, 2010.
2Živković A., Stankić R., Krstić B.: Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet Beograd, 2010.
3Živković A., Komazec S., Ristić Ž.: Poslovna politika banaka – Bankarski menadžment, finansijska tržišta i berze, Ekonomski fakultet Beograd, 2002.
4Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010.
5Ostojić S.:  Osiguranje i upravljanje rizicima, Data Status, Beograd, 2007.
6Erić D. : Finansijska tržišta i instrumenti, Čigoja štampa, Beograd 2005.
7Jermić  Z.: Finansijska tržišta, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Beograd 2003.
8Časopisi: Biznis i finansije, Bankarstvo, Tokovi osiguranja
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
12
Metode
izvođenja
nastave
30% nastave odnosi se na teorijske aspekte koji se prezentuju preko LMS-a,  drugi deo tiče se konretnih istraživanja koje realizuju studenti, u timu (uz konsultacije sa profesorima preko foruma i sistema poruka LMS-a), odbrana projekta koji sadrži rezultate istraživanja u prostorijama Škole
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnosti koje prate  on-line predavanja preko foruma LMS-a10pismeni ispit
učešće u konkretnom
istaživanju on-line
60usmeni ispit – prezentacija itraživanja (u školi)30
kolokvijumi
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……