Projekat iz finansija i računovodstva, PFRd

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaProjekat iz finansija i računovodstva
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Projekat iz finansija i računovodstva je osposobljavanje studenata da stečena teorijska znanja  iz ove oblasti primene na konkretnom i realnom primeru, pri čemu treba da analiziraju, obrazlože, ocene postignute rezultate i da ih usmeno predstave.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
– izradi instrumente unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa u banci,
– izradi i ispostavi ugovor o potrošačkom i stambenom kreditu,
– izradi neke od osnovnih ugovora o osiguranju imovine i lica,
– izradi i ispostavi polise osigurnja imovine i lica,
– razmotri finansijske izveštaje u funkciji ocene finansijske situacije uz date mogućnosti i  ograničenja,
– izradi akte interne računovodstvene regulative
– oceni finansijsku strukturu i efikasnost poslovanja konkretnog preduzeća
– primeni odgovarajuće metode upravljanja obrtnim sredstvima u konkretnom preduzeću i analizira dobijene rezultate
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Utvrđivanje predmeta, ciljeva i rezultata konkretnog zadatka,
2. Definisanje plana realizacije,
3. Prikupljanje, obrada i analiza podataka i izveštaja,
4. Izrada i prezentacija konkretnog zadatka.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)Praktična nastava( Don)
Konkretno istraživanje:
1. Istraživanje dokumenata,
2. Proučavanje procedura vezanih za konkretne obrade,
3. Proučavanje pravila i prakse u obavljanju određenih poslova,
4. Obrada prikupljenog materijala,
5. Izrada i prezentacija konkretnog zadatka.
Literatura
1Živković A., Stankić R., Krstić B.: Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet Beograd, 2010.
2Laušević LJ., Bankarsko poslovanje – primena računara, Agencija Valjevac, Valjevo, 2003
3Šulejić P.: Pravo osiguranja, Pravni fakultet, Beograd, 2002.
4Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010.
5Milićević D., Božanić J., Vasiljević M.: Računovodstvo, VIPOS, Valjevo, 2009.
6Garrison R.N., Noreen E.: Menagerial Accounting, Mc Graw Hill, 2006.
7Kastratović M., Marković V.: Poslovne finansije, VIPOS, Valjevo, 2009.
8Brealey, Myers, Allen: Corporative Finance, Mc Graw Hill, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
13
Metode
izvođenja
nastave
30% nastave odnosi se na teorijske aspekte koji se prezentuju preko LMS-a,  drugi deo tiče se konretnih istraživanja (manjeg obima) koje realizuju studenti, u timu (uz konsultacije sa profesorima preko foruma i sistema poruka LMS-a) i izrade projekta, odbrana projekta u prostorijama Škole
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnosti koje prate  on-line predavanja preko foruma LMS-a10pismeni ispit
projekat preko LMS-a60usmeni ispit – odbrana projekta
(u školi)
30
kolokvijumi
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……