Projekat iz marketing istraživanja, PMId

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaProjekat iz marketing istraživanja
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Projekat iz marketng istraživanja je osposobljavanje studenata da stečena teoretska znanja  iz   ove oblasti,  znaju da primene u praksi, samostalno ili u timu,  na konkretnom i realnom primeru.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da: :
a) uradi konkretno marketinško istraživanje,
b) javno prezentuje rezultata istraživanja,
v) zaključke i preporuke istraživanja  primeni u kreiranju uspešne marketing strategije za nastup preduzeća na tržištu.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Definisanje ciljeva i predmeta marketing istraživanja
2. Razrada plana istraživanja
3. Prikupljanje, obrada i analiza podataka
4. Izrada izveštaja i prezentacija rezultata istraživanja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)DON:
Konkretno istraživanje:
1. Istraživanje makro i mikro okruženja preduzeća
2. Istraživanje karakteristika tržišta
3. Istraživanje, analiza i predviđanje tražnje i prodaje
4. Istraživanje efikasnosti instrumenata marketting miksa
5. Istraživanje tržišne pozicije preduzeća
6. Itraživanje ponašanja potrošača
Literatura
1Hanić H, Vićentić M, Đurica M, Istraživanje tržišta, VIPOS, Valjevo, 2010
2Hanić H.: Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005
3Anđelković S.: Istraživanje ponašanja potrošača, Beogradska poslovna škola. Beograd, 2002
4Časopis Marketing, Publisher, Beograd
5
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
13
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja iz elektronskih materijala na LMS-u; korišćenje uputstava za pripremu i realizaciju istraživačkog projekta, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka u pojedinim fazama izrade projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze70Završni ispit
Izrada plana istraživačkog projekta on-line30Prezentacija istraživačkog projekta (u školi)30
Realizacija istraživačkog projekta on-line40
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……