Projekat iz marketinga i trgovine, PMTd

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Marketing i trgovina
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaProjekat iz marketinga i trgovine
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Projekat iz marketinga i trgovine je osposobljavanje studenata za izradu i usmenu prezentaciju rezultata Projekta na odabranu temu, u skladu sa definisanim ciljevima Projekta, čime student dokazuje da je ovladao primenom metoda i tehnika marketinga i trgovine u preduzećima i institucijama.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet će biti osposobljen da:
– – Izradi biznis plan
– – Obavlja raznovrsne spoljnotrgovinske poslove
– – Uvede logistički pristup u poslovanje preduzeća
– – Primenjuje veštine i metode  menadžmenta prodaje
– – Izabere i primeni i instrumente marketinga u međunarodnom biznisu
– – Primenjuje tehnike upravljanja ljudskim resursima u organizacijama
– – Uradi istraživanje satisfakcije potrošača, pozicioniranosti uslužnog preduzeća, uslužnih susreta, mesta i uloge ljudi na primeru jednog uslužnog preduzeća i da preporuku za rešavanje problema na osnovu rezultata istraživanja
– – Kreira promotivnu strategiju za preduzeće, proizvod ili uslugu
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Definisanje ciljeva i predmeta projekta
2. Razrada plana projekta
3. Prikupljanje, obrada i analiza podataka
4. Izrada izveštaja i prezentacija rezultata projekta
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Prikupljanje podataka za realizaciju projekta
2. Poseta preduzećima
3. Obrada,  analiza i prezentacija podataka uz pomoć odgovarajućeg softvera
Literatura
1Božić, V. i ostali (2010) Poslovna logistika. VIPOS. Valjevo
2Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Ekonomski fakultet. Beograd
3Vračar, D. (2008) Strategije tržišnog komuniciranja. Beograd: Ekonomski fakultet
4Lovelock, C. Wirtz J. (2011)  Services Marketing: People, Technology, Strategy. 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall
5Maričić, B.  (2011) Ponašanje potrošača. Ekonomski fakultet. Beograd
6Pavlović Đ.: (2007) Menadžment prodaje. VEŠ. Valjevo
7Penezić, N. (2010) Preduzetništvo. Educons. Sremska Kamenica
8Rakita, B. (2009) Međunarodni marketing. Ekonomski fakultet. Beograd
9Senić, R. Senić, V. (2008) Menadžment i marketing usluga. Ekonomski fakultet. Kragujevac
10Stanković M.: (2009) Menadžment ljudskih resursa. VIPOS. Valjevo
11Sudžuk, D. Rabasović, B.  (2010) Marketing usluga. VIPOS. Valjevo
12Cutlip, S.M. Center, A.H  Broom, G.M. (2010) Učinkoviti odnosi s javnošću. MATE.Zagreb
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
12
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja iz elektronskih materijala na LMS-u; korišćenje uputstava za pripremu i realizaciju istraživačkog projekta, redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka u pojedinim fazama izrade projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
Izrada plana istraživačkog projekta on-line30Prezentacija istraživačkog
projekta (u školi)
30
Realizacija istraživačkog projekta on-line40
kolokvijumi
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……