Spoljnotrgovinsko poslovanje, STPd

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)Marketing i trgovina
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaSpoljnotrgovinsko poslovanje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz oblasti organizacije i izvršenja spoljnotrgovinskih poslova
–  Osposobljavanje studenata za razumevanje i obavljanje robnih spoljnotrgovinskih  poslova
–  Upoznavanje sa uzansama, standardima, metodama i tehnikama spoljnotrgovinskog  poslovanja
–  Upoznavanje savremenih informacionih tehnologija i elektronskog trgovanja
– Sticanje osnovnih znanja iz oblasti složenih spoljnotrgovinskih poslova
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– sastavi listu svih učesnika u datom spoljnotrgovinskom poslu
– proceni trgovinske rizike
– izradi predlog kupoprodajnog ugovora
– koncipira obavljanje poslova izvoza i uvoza robe
– predloži model vezanih spoljnotrgovinskih poslova
– kreira sve tehnološke faze izvršenja spoljnotrgovinskog posla i izradi plan realizacije
– primeni koncept elektronskog trgovanja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Spoljna trgovina i međunarodna tržišta
2. Spoljnotrgovinska mreža
3. Učesnici u spoljnotrgovinskom poslu
4. Dokumenta u spoljnotrgovinskom poslu
5. Međunarodni običaji standardi i pravila
6. Pregovaranje i međunarodni ugovori
7. Spoljnotrgovinske kalkulacije
8. Spoljna politika i instrumenti
9. Robni posao izvoza
10. Robni posao uvoza
11. Složeni spoljnotrgovinski poslovi
12. Elektronska tehnologija i spoljnotrgovinski poslovi
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Domaći zadaci iz oblasti izvršenja spoljnotrgovinskih poslova
2. Izrada seminarskih radova
Literatura
1Kozomara J.: Spoljnotrgovinsko poslovanje, Beograd, 2010.
2Laušević LJ.: Spoljnotrgovinsko poslovanje i instrumenti plaćanja – praktikum, Valjevo,2008
3Kozomara J. : Međunarodno poslovno finansiranje, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2011
4Acin – Sigulinski S.: Menadžment u međunarodnoj trgovini, Pigmalion, Novi Sad,1999
5Kovačević, R.: Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2005
7Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
8Zakon o deviznom poslovanju
9Carinski zakon
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Power point prezentacija lekcija na LMS-u, testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, domaći zadaci (preko foruma   LMS-a), seminarski rad (preko foruma  LMS-a), kolokvijumi i ispit u računarskoj prostoriji škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 40Završni ispitpoena 60
 on-line aktivnosti (zadaci preko LMS-a)5pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit (u školi)60
kolokvijumi (u školi)2×15
seminari  (preko foruma   LMS-a)5
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……