Uvod u poslovnu informatiku, UPId

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaUvod u poslovnu informatiku
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
 – Sticanje računarske pismenosti u kontekstu poslovnog okruženja
– Priprema za primenu računara u struci
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće osposobljen da će moći da:
– razume glavne principe osnova informacionih i komunikacionih tehnologija na opštem nivou i poznaje različite delove računara
– upravlja računarom
– upravlja dokumentima i čuva ih u različitim verzijama
– formira, oblikuje i uređuje tekstualne dokumente
– umetne tabele, slike i crteže
– upotrebljava cirkularna pisma
– podešava stranice  i štampa dokument
– koristi softver za rad sa prezentacijama
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija
2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama
3. Obrada teksta
4. Prezentacije
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)Vežbe:
1. Upoznavanje sa hardverom, softverom, mrežama, zaštitom
2. Upoznavanje operativnih sistema, upravljanje datotekama, alati za kompresiju datoteka, alati za zaštitu od računarskih virusa, štampanje
3. Korišćenje aplikacije za obradu teksta (pokretanje, zatvaranje, novi dokument, snimanje) 4. Izrada dokumenta ( unošenje, izbor i izmena teksta)
5. Uređivanje (tekst, pasusi, stilovi)
6. Kreiranje tabela i grafičkih objekata
7. Rad sa cirkularnim pismima
8. Podešavanje, provera i štampanje dokumenta
9. Upotreba programa za rad sa prezentacijama
10. Izrada i uređivanje prezentacija

Drugi oblici nastave:
Prezentacije i odbrane seminarskih radova i praktičnih vežbi

Literatura
1Tošić A.:  Uvod u poslovnu informatiku – Informacione i komunikacione tehnologije, VIPOS, 2013.
2Tošić A.:  Uvod u poslovnu informatiku – Korišćenje računara i rad s datotekama, VIPOS, 2013.
3Tošić A.:  Uvod u poslovnu informatiku – Obrada teksta, VIPOS, 2013.
4Tošić A.:  Uvod u poslovnu informatiku – Prezentacije, VIPOS, 2012
5
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
221
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja iz elektronskih materijala na LMS-u. Pitanja i odgovori na teme lekcija preko foruma LMS-a.  Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a. Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a. On-line predavanja iz elektronskog udžbenika i PowerRoint prezentacija lekcija na LMS-u. On-line vežbe iz elektronskog priručnika i ostalih materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u. Vežbe preko LMS-a, uz korišćenje elektronskog priručnika i ostalih materijala na kursu ovog predmeta na LMS-u, pomoću programskih alata preporučenih u vežbama i uz redovno usmeravanje rada od nastavnika. Kolokvijumi i ispit u računarskoj prostorijama škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
on-line odgovori na pitanja iz praktikuma5pismeni ispit (u školi)30
urađene vežbe preko
LMS-a
5usmeni ispit
kolokvijumi (u školi)60