Baze podataka, BZPd

 

Studijski programPOSLOVNA INFORMATIKA
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaBaze podataka
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
UslovPoslovna informatika
Cilj
predmeta
Da kod studenta razvije sposobnosti:
– da prepozna objekte koji su od interesa i da izabere njihova svojstva, te da otkrije veze koje postoje među objektima
–  da logički model podataka pretvori u odgovarajuću bazu podataka (fizički model)
–  da koristi upitni programski jezik –  SQL
–  za grupno i interaktivno rešavanje problema i timski rad
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  projektovanje malih informacionih sistema
–  identifikaciju objekata u poslovnom sistemu i otkrivanje veza između objekata u poslovnom sistemu
–  projektovanje malih i srednjih baza podataka koje sadrže od 1 do 50 tabela
–  realizaciju baze podataka u relacionom sistemu Access
–  osnovne postupke administriranja baze podataka
–  realizaciju osnovnog oblika zaštite podataka od neovlašćenog pristupa i uništenja
–  programiranje upita različitih nivoa složenosti nad bazom
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni pojmovi (podatak, entitet, atributi, domen, logički zapis, datoteka, skupovi datoteka)
2. Tipovi baza podataka (hijerarhijski, mrežni, relacioni model, objektno orijentisani model podataka)
3. Osnove projektovanja informacionih sistema.
4. Relacione baze podataka (relaciona algebra, relacioni račun, projektovanje relacionih baza podataka)
5. Računarska oprema kao osnova informacionog sistema.
6. Softverska podrška ( upotreba jednog programskog paketa (Access))
7. Osnovni elementi upitnog jezika SQL, osnovne komande, primena, primeri.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Kreiranje baza podataka, definisanje atributa i zadavanje svojstava poljima
2. Izbor primarnog ključa, preuzimanje i povezivanje tabela iz drugih baza i unos podataka u  tabele
3. Rad sa tabelama i pregled podataka u tabelarnom prikazu, povezivanje tabela
4. Izrada upita pomoću SQL
5. Obrasci, izrada, izmena i upotreba obrazaca u manipulisanju podacima
6. Izveštaji za prikaz podataka iz tabela ili na bazi upita i prikazivanje izračunatih veličina
Literatura
1Rebeka M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga, 2006.
2Obradović, T. Pandurov, B. Vučinić, P. Kaluđerčić, MS Access – Projektovanje baza podataka i alikacija, VETŠ 2005
3Robert Vieira, SQL server 2005 programiranje, CET Beograd, 2006.
4Bagut Sika Saha, Erp Ričard Valš, Naučite  SQL na  SQL serveru 2005, Mikro knjiga, 2007.
5Mekdonald Matju, Access 2007, uputstvo koje vam nedostaje, Mikro knjiga 2008.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Znanje teorijskih principa, poznavanje programskog jezika SQL ,projektovanje malog inf. sistema. Samostalna izrada vežbi prema uputstvu u praktikumu. Konsultativna nastava preko LMS-a. Domaći zadaci preko LMS-a. Kolokvijumi za proveru znanja iz upitnih jezika (I kolokvijum) i teorije (2 kolokvijum). Izrada malog projekta  (baza, elementarna čeona aplikacija uz pomoć vizarda). Provera praktičnog rada na RDBMS MS Access.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
 on-line aktivnosti8pismeni ispit30
samostalni projekat (preko LMS-a)22usmeni ispit
kolokvijumi40
seminari