Baze podataka, BZPd

 

Studijski program POSLOVNA INFORMATIKA
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmeta Baze podataka
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov Poslovna informatika
Cilj
predmeta
Da kod studenta razvije sposobnosti:
– da prepozna objekte koji su od interesa i da izabere njihova svojstva, te da otkrije veze koje postoje među objektima
–  da logički model podataka pretvori u odgovarajuću bazu podataka (fizički model)
–  da koristi upitni programski jezik –  SQL
–  za grupno i interaktivno rešavanje problema i timski rad
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  projektovanje malih informacionih sistema
–  identifikaciju objekata u poslovnom sistemu i otkrivanje veza između objekata u poslovnom sistemu
–  projektovanje malih i srednjih baza podataka koje sadrže od 1 do 50 tabela
–  realizaciju baze podataka u relacionom sistemu Access
–  osnovne postupke administriranja baze podataka
–  realizaciju osnovnog oblika zaštite podataka od neovlašćenog pristupa i uništenja
–  programiranje upita različitih nivoa složenosti nad bazom
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni pojmovi (podatak, entitet, atributi, domen, logički zapis, datoteka, skupovi datoteka)
2. Tipovi baza podataka (hijerarhijski, mrežni, relacioni model, objektno orijentisani model podataka)
3. Osnove projektovanja informacionih sistema.
4. Relacione baze podataka (relaciona algebra, relacioni račun, projektovanje relacionih baza podataka)
5. Računarska oprema kao osnova informacionog sistema.
6. Softverska podrška ( upotreba jednog programskog paketa (Access))
7. Osnovni elementi upitnog jezika SQL, osnovne komande, primena, primeri.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Kreiranje baza podataka, definisanje atributa i zadavanje svojstava poljima
2. Izbor primarnog ključa, preuzimanje i povezivanje tabela iz drugih baza i unos podataka u  tabele
3. Rad sa tabelama i pregled podataka u tabelarnom prikazu, povezivanje tabela
4. Izrada upita pomoću SQL
5. Obrasci, izrada, izmena i upotreba obrazaca u manipulisanju podacima
6. Izveštaji za prikaz podataka iz tabela ili na bazi upita i prikazivanje izračunatih veličina
Literatura
1 Rebeka M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga, 2006.
2 Obradović, T. Pandurov, B. Vučinić, P. Kaluđerčić, MS Access – Projektovanje baza podataka i alikacija, VETŠ 2005
3 Robert Vieira, SQL server 2005 programiranje, CET Beograd, 2006.
4 Bagut Sika Saha, Erp Ričard Valš, Naučite  SQL na  SQL serveru 2005, Mikro knjiga, 2007.
5 Mekdonald Matju, Access 2007, uputstvo koje vam nedostaje, Mikro knjiga 2008.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2
Metode
izvođenja
nastave
Znanje teorijskih principa, poznavanje programskog jezika SQL ,projektovanje malog inf. sistema. Samostalna izrada vežbi prema uputstvu u praktikumu. Konsultativna nastava preko LMS-a. Domaći zadaci preko LMS-a. Kolokvijumi za proveru znanja iz upitnih jezika (I kolokvijum) i teorije (2 kolokvijum). Izrada malog projekta  (baza, elementarna čeona aplikacija uz pomoć vizarda). Provera praktičnog rada na RDBMS MS Access.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
 on-line aktivnosti 8 pismeni ispit 30
samostalni projekat (preko LMS-a) 22 usmeni ispit
kolokvijumi 40
seminari