Engleski jezik II za informatičare, E2Id

 

Studijski programPoslovna informatika
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaEngleski 2 za informatičare
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Razvijanje svih jezičkih veština (čitanje, pisanje, govor i slušanje) na A2/B1 nivou Evropskog jezičkog okvira. Obnavljanje i proširivanje već postojećih znanja studenata o strukturama i funkcijama engleskog jezika. Proširivanje leksike opšteg jezika i usvajanje leksike poslovnog jezika neophodne za komunikaciju u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama. Usvajanje stručne terminologije tipične za informatičku struku i elektronsko poslovanje. Razvijanje socijalnih kompetencija studenata.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će moći da:
– Govor: inicira i održi kontakt sa sagovornikom, postavi pitanja, pruži informacije, uputstva, savete i izrazi mišljenje u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama, koristeći opštu leksiku i jednostavniju terminologiju engleskog jezika u oblasti informatike i elektronskog poslovanja.
– Slušanje: razume vokabular i fraze koje se koriste u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama informatičke struke; razume uobičajena pitanja i odgovore u vezi sa svakodnevim poslovnim temama i situacijama, kao i uputstva, savete, zahteve i mišljenja izražena jednostavnim jezičkim strukturama i frazama.
– Čitanje: razume pitanja, informacije, zahteve, uputstva, savete i stavove izražene jednostavnim jezičkim strukturama i frazama u pisanoj formi; razume tekstove u kojima preovlađuju visokofrekventne strukture i fraze u vezi sa svakodnevnim i poslovnim situacijama, kao i usko stručnim pitanjima.
– Pisanje: koristi jednostavnije strukture i fraze da bi ostvario jednostavnu poslovnu korespondenciju (pismo, faks, e-mail) i izrazio svoje mišljenje u pisanoj formi.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Tematika i terminologija: a) Profil i prezentacija kompanije; Poslovni sastanci; Telefonski razgovori; Planiranje i dogovori; Trendovi; Zapošljavanje, oglasi i razgovori za posao; Primena računara u poslovanju; Tipovi i delovi računara; Hardver i softver; b) Aktivnosti i odgovornosti na radnom mestu; Proizvodi i usluge; Aktivnosti kompanije; Primena računara u poslovanju; Tipovi i delovi računara; Hardver i softver.
2. Gramatičke strukture: a) present and past tenses; comparison of adjectives and adverbs; future forms; modal verbs for advice and polite requests; the passive voice; b) present simple and continuous; past simple; going to for future plans; will for offers and suggestions; adverbs of manner; comparison of adjectives; gerund; countable and uncountable nouns.
3. Poslovna korespondencija (faks, poslovno pismo, e-mail).
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Uvežbavanje gramatičkih struktura, vokabulara i funkcija engleskog jezika kroz četiri jezičke veštine
(govor, slušanje, čitanje i pisanje) na A2/B1 nivou Evropskog jezičkog okvira.
2. Simuliranje svakodnevnih i poslovnih situacija kroz rad u paru ili grupi.
3. Diskusije, studije slučaja, prezentacije.
Literatura
1Glišović, G. (2011): Business English 1. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo. Valjevo.
2Glendinning, E. H., J. McEwan (2003): Basic English for Computing Student’s Book (Revised Edition). Oxford University Press.
3Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 2 Student’s Book. Cambridge University Press. Cambridge.
4 Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 2 Workbook. Cambridge University Press. Cambridge.
5
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
32
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja iz elektronskog materijala u LMS-u; domaći zadaci i testovi za samoproveru znanja preko LMS-a; redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka LMS-a.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
on-line aktivnost10pismeni ispit (u školi)40
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi (u školi)2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……