Poslovni informacioni sistemi, PISd

 

Studijski programPOSLOVNA INFORMATIKA
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovni informacioni sistemi
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama poslovnih informacionih sistema. Pri tome student se upoznaje sa svim fazama životnog ciklusa informacionog sistema, od akvizicije zahteva i poslovnog modeliranja, do eksploatacije i modifikacije informacionog sistema. Kroz ovladavanje znanjima o poslovnih informacionim sistemima, student treba da integriše ranije usvojena informatička znanja.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  prepoznavanje strukture, uloge i funkcije poslovnog informacionog sistema
–  modeliranje organizacionih entiteta i poslovnih procesa korišćenjem UML jezika
–  učestvovanje u projektima razvoja poslovnog informacionog sistema
–  administriranje rada i iniciranje modifikacije poslovnog informacionog sistema
–  korišćenje savremenih integrisanih poslovnih informacionih sistema
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni pojmovi (definicija IS, uloga, značaj, struktura i arhitektura IS, tipovi i vrste IS)
2. Modeli životnog ciklusa IS, kaskadne metode razvoja, inkrementalno-iterativne metode, agilne metode razvoja IS
3. Struktuirana analiza sistema, tehnike i alati analize sistema, CASE alati
4. Metamodeli: ujedinjeni jezik za modeliranje – UML, Zahmanov okvir, Model zrelosti procesa (CMM)
5. Vrste poslovnih informacionih sistema, transakcioni sistemi, sistemi za izveštavanje, sistemi za podršku odlučivanju -DSS,  grupni sistemi za podršku odlučivanju – GDSS, OLAM i OLTP sistemi, poslovni informacioni sistmi posebne namene
6. Upravljanje znanjem, ekspertni sistemi, veštačka inteligencija, sistemi za podršku menadžmentu
7. Odlučivanje pri nabavci i razvoju poslovnih informacionih sistema, planiranje, sagledavanje mogućnosti i potreba, selekcija dobavljača, standardi kvaliteta, održavanje i eksploatacija informacionog sistema, zaštita podataka, modifikacija sistema
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Nastava se bazira na obradi većeg broja praktičnih primera, kroz zajedničke vežbe na računaru, timske projekte i individualni rad.Praktična nastava obuhvata sledeće vidove aktivnosti:                                                                                                                    1.modeliranje procesa i entiteta korišćenjem UML-a i adekvatnih softverskih alata
2. projektovanje informacionih sistema za određene namene, uz integrisanje ranije usvojenih informatičkih znanja iz programiranja, veb dizajna i baza podataka
3. izrada timskih projekata na dizajniranju i realizaciji jednostavnijih poslovnih informacionih sistema
4. produbljivanje teoretskih znanja kroz seminarsku obradu zadatih tema
Literatura
1Rolf T. Wigand et al., Introduction to business information systems, Springer 2003.
2Grejdi Buh, DŽejms Rambo, Ajvar DŽakobson, UML vodič za korisnike, CET, 2002
3Paul Bocij, Andrew Greasley, Simon Hickie, Business information systems:
technology, development and management, Pearson Education 2009.
4Alempije Veljović, UML osnove objektnog programiranja, Kompjuter biblioteka, 2004.
5Mark W. Huber, James Norrie, Craig A. Piercy, Patrick G. McKeown, Introduction to Business Information Systems, John Wiley & Sons 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
302
Metode
izvođenja
nastave
Teoretski deo nastave se usvaja putem prezentacija, praćenjem literature i konsultacijama sa nastavnicima preko DLS-a. Takođe se primenjuju i metode aktivne nastave, kroz samostalnu obradu zadatih teoretskih tema, putem seminarskog rada koji se predaje i koriguje preko DLS-a. Praktični deo nastave se realizuje kroz samostalni rad studenta na realizaciji timskoh projekata  koji simuliraju situacije u stvarnom poslovnom okruženju i koji se između članova tima koordiniraju putem fokus grupa na  DLS-u.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
on-line aktivnost10pismeni ispit30
timski projekat preko foruma na DLS-u30usmeni ispit
kolokvijum15
on-line seminar preko DLS-a15