Programiranje, PRGd

 

Studijski programPoslovna informatika
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaProgramiranje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
• Upoznavanje studenata sa osnovnim postavkama programerske profesije i principa programiranja
• Sticanje znanja o načinu razvoja algoritama i osnovnim strukturama podataka
• Praktično osposobljavanje za korišćenje predmetnog radnog okruženja za razvoj u jeziku Java
• Razumevanje i primena objektno orijentisanih koncepata programiranja
• Osposobljavanje za razvoj jednostavnijih programa u praksi
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
• razume, modifikuje i testira postojeće jednostavnije programe u izabranom programskom jeziku i radnom okruženju
• sam razvije algoritam za rešavanje problema i implementira ga u konkretnom programskom jeziku
• testira program u datom razvojnom okruženju
• razume i koristi dokumentaciju koja se odnosi na dati programski jezik
• u budućnosti lakše savlada neki drugi programski jezik, zahvaljujući razumevanju osnovnih i objektno orijentisanih koncepata programiranja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Programiranje kao tehnička delatnost i profesija.
2. Predstavljanje podataka. Primitivni tipovi i konstante. Predstavljanje znakova: ASCII i UNICODE. Identifikator, promenljiva, deklaracija. Prosti i složeni tipovi podataka
3. Izrazi kao složen sastav operatora i operanada.
4. Tok izvršenja programa i kontrolne strukture. Sekvenca (blok), selekcija (if-else, switch), iteracija(while, do, for). Primeri programa koji koriste ove kontrolne strukture.
5. Koncepti objektno orjentisanog programiranja.
6. Paketi. Deklarisanje, uvoz paketa, konflikti imena. Prava pristupa paketu. Hijerarhija paketa.
7. Izuzeci. Otkrivanje grešaka, pojam obrade izuzetaka. Rad sa grafičkim korisničkim interfejsom (GUI).
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Demonstracija različitih tipova podataka, maksimalne i minimalne vrednosti po tipovima.
2. Rad sa stringovima i odgovarajuće metode.
3. Demonstracija aritmetičkih operacija. Primer konverzije valuta u menjačnici.
4. Demonstracija kontrolnih struktura sa karakterističnim primerim: parnost brojeva, dužina meseca itd.
5. Formiranje zbira elemenata niza, tablica množenja, složeniji primer obračuna utroška električne energije.
6. Rad sa nizovima i matricama. Primer: obračun kamate na niz štednih uloga.
Drugi oblici nastave: Odbrana domaćih zadataka, dodatne vežbe
Literatura
1Rogers Cadenhead, Java 6, naučite za 21 dan, Kompjuter biblioteka, 2009.
2Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Java 2 – Tom 1 – Osnove, CET, 2007.
3Dr Peter Martin, Program Development in Java, http://www.csm.uwe.ac.uk/~pcsmarti/uqc101s1/uqc101s1.htm
4Bruce Eckel, Misliti na Javi, MIKROKNJIGA, 2002
5Milan Maksimović, Aleksandar Petrović, Programski jezik Java, PC PRESS, Beograd, jul 1996.
6Programski jezik Java sa rešenim zadacima, Laslo Kraus, Akademska misao, Beograd, 2013
7http://netbeans.org/
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
321
Metode
izvođenja
nastave
Studenti se samostalno upoznaju sa principima i praktičnim aspektima programiranja koristeći literaturu i objavljeni materijal na LMS-u. Praktična primena i demonstracija ovih znanja kroz rešavanje zadataka objavljenih na  LMS-u. Predispitne obaveze su domaći zadaci (preko foruma LMS-a). Ispit je obavezno u računarskoj učionici škole (podrazumeva fizičko prisustvo studenta).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
on-line aktivnost na LMS-u u toku
predavanja
10pismeni ispit50
praktična nastava preko LMS-a4 X 10usmeni ispit
kolokvijumi
seminari