Projekat iz baza podataka, PBPd

 

Studijski program POSLOVNA INFORMATIKA
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmeta Projekat iz baza podataka
Broj ESPB 4 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov Baze podataka
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je omogućavanje studentu da svoja stečena teoretska znanja iz modeliranja poslovnog okruženja i dizajniranja baza podataka u skladu sa relacionim modelom primeni u praksi na konkretnom realnom primeru. Takođe, cilj predmeta je i da razvije sposobnosti studenta za praktični timski rad.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  modeliranje konkretnog poslovnog okruženja primenom postupaka generalizacije i apstrakcije
–  generisanje adekvatne dokumentacije konceptualnog modela domena problema
–  realizaciju fizičkog modela baze podataka na osnovu konceptualnog
–  kreativan rad u razvojnom timu
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Organizacija, vođenje i izvođenje softverskog projekta, životni ciklus, planiranje i praćenje realizacije softverskog projekta. Organizovanje razvojnog tima, uloge i zaduženja. Korisničke priče, dijagrami slučajeva korišćenja, ER-dijagrami, dokumentacija prilagođena relacionom modelu baze podataka. Realizacija konceptualnog modela. Implementacija, testiranje i održavanje baze podataka.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Na osnovu dobijenog definisanog domena problema, realizacija adekvatnog konceptualnog modela, transformacija realizovanog konceptualnog modela u fizički primenom neke od mašina za upravljanje bazama podataka (Access, SQL server, MySQL, Oracle), izrada korisničkih formi (čeonih komponenti aplikacije), izrada i dizajniranje izveštaja.
Literatura
1 Terry Quatriani, Vizuelno modelovanje: Rational Rose 2002 i UML, CET, 2003.
2 Chris Todman, Projektovanje skladišta podataka, CET 2001
3 Naimburg E.J., Maksimchuk R.A., UML za projektovanje baza podataka, CET 2002
4 Alan Shalloway, James R. Trott, Projektni obrasci, Mikro knjiga 2004.
5 Dragan Milićev, Marko Zarić, Nebojša Piroćanac, Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML Skripta sa praktikumom, Mikro knjiga 2001.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
1 0 2
Metode
izvođenja
nastave
Mentorski rad sa studentima podeljenim u grupe od 3-5 studenata putem foruma na DLS-u. Konsultativna nastava preko DLS-a. Primena metoda aktivne nastave, kroz uočavanje praktičnih problema tokom izrade projekta i njihovog rešavanja. Individualni i timski rad studenata, uz komunikaciju kako studenata između sebe, tako i sa nastavnikom korišćenjem DLS-a. Frontalna odbrana realizovanog projekta u prostorijama Škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
on-line aktivnost u toku nastave 10 pismeni ispit
on-line seminari 30 usmeni ispit – odbrana projekta 30
kolokvijumi 30