Projekat iz baza podataka, PBPd

 

Studijski programPOSLOVNA INFORMATIKA
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaProjekat iz baza podataka
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
UslovBaze podataka
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je omogućavanje studentu da svoja stečena teoretska znanja iz modeliranja poslovnog okruženja i dizajniranja baza podataka u skladu sa relacionim modelom primeni u praksi na konkretnom realnom primeru. Takođe, cilj predmeta je i da razvije sposobnosti studenta za praktični timski rad.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  modeliranje konkretnog poslovnog okruženja primenom postupaka generalizacije i apstrakcije
–  generisanje adekvatne dokumentacije konceptualnog modela domena problema
–  realizaciju fizičkog modela baze podataka na osnovu konceptualnog
–  kreativan rad u razvojnom timu
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Organizacija, vođenje i izvođenje softverskog projekta, životni ciklus, planiranje i praćenje realizacije softverskog projekta. Organizovanje razvojnog tima, uloge i zaduženja. Korisničke priče, dijagrami slučajeva korišćenja, ER-dijagrami, dokumentacija prilagođena relacionom modelu baze podataka. Realizacija konceptualnog modela. Implementacija, testiranje i održavanje baze podataka.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Na osnovu dobijenog definisanog domena problema, realizacija adekvatnog konceptualnog modela, transformacija realizovanog konceptualnog modela u fizički primenom neke od mašina za upravljanje bazama podataka (Access, SQL server, MySQL, Oracle), izrada korisničkih formi (čeonih komponenti aplikacije), izrada i dizajniranje izveštaja.
Literatura
1Terry Quatriani, Vizuelno modelovanje: Rational Rose 2002 i UML, CET, 2003.
2Chris Todman, Projektovanje skladišta podataka, CET 2001
3Naimburg E.J., Maksimchuk R.A., UML za projektovanje baza podataka, CET 2002
4Alan Shalloway, James R. Trott, Projektni obrasci, Mikro knjiga 2004.
5Dragan Milićev, Marko Zarić, Nebojša Piroćanac, Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML Skripta sa praktikumom, Mikro knjiga 2001.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
102
Metode
izvođenja
nastave
Mentorski rad sa studentima podeljenim u grupe od 3-5 studenata putem foruma na DLS-u. Konsultativna nastava preko DLS-a. Primena metoda aktivne nastave, kroz uočavanje praktičnih problema tokom izrade projekta i njihovog rešavanja. Individualni i timski rad studenata, uz komunikaciju kako studenata između sebe, tako i sa nastavnikom korišćenjem DLS-a. Frontalna odbrana realizovanog projekta u prostorijama Škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
on-line aktivnost u toku nastave10pismeni ispit
on-line seminari30usmeni ispit – odbrana projekta30
kolokvijumi30