Projekat iz Internet tehnologija, PINTd

 

Studijski programPOSLOVNA INFORMATIKA
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaProjekat iz Internet tehnologija
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je omogućavanje studentu da svoja stečena teoretska znanja iz upotrebe Internet tehnologija primeni u praksi na konkretnom realnom primeru. Takođe, cilj predmeta je i da razvije sposobnosti studenta za praktični timski rad.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za
– pripremu i realizaciju projekta izrade veb prezentacije, veb aplikacije ili drugih savremenih internet tehnologija po fazama
– predlaganje rešenja, planiranje i izradu veb prezentacija,
– da proceni izvedeno rešenje neke veb prezentacije
– generisanje adekvatne dokumentacije i kreativan rad u timu.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Osnovni podaci o upravljanju softverskim projektima, procena softverskih proizvoda, definisanje potrebnih svojstava softvera, upravljanje rizicima, upravljanje softverima i podacima tokom eksploatacije.
Tok izrade veb prezentacije ili veb aplikacije, analiza drugih veb prezentacija, priprema i realizacija projekta, internet brendiranje, održavanje veb prezentacije i drugo.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Priprema i realizacija projekta izrade veb prezentacije ili veb aplikacije:
– projektni zadatak
– registrovanje imena domena
– izbor pružaoca internet usluga i postavljanje sadržaja na veb server
– definisanje strukture i vrste sadržaja koji se publikuje
– smernice i odabir vizuelnog rešenja
– generisanje adekvatne dokumentacije
– kreativan rad u razvojnom timu
Literatura
1Perić D., Petrović Đ., Marić J.: VEB DIZAJN, VIPOS, Valjevo, 2009.
2Marriott J., Waring E.: The Official Joomla!™ Book, Addison-Wesley, 2011.
3Larry Ullman, PHP 6 AND MYSQL 5 FOR DYNAMIC WEB SITES, Peachpit Press, 2008
4Chatsfield C. S., Johnson T. D., Microsoft Project 2002 Step by step, CET, 2002.
5
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
102
Metode
izvođenja
nastave
Mentorski rad sa studentima podeljenim u grupe od 3-5 studenata. Primena metoda aktivne nastave, kroz uočavanje praktičnih problema tokom izrade projekta i njihovog rešavanja. Individualni i timski rad studenata. Frontalna odbrana realizovanog projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit
praktična nastava10usmeni ispit30
kolokvijumi
seminari60