Projekat iz Poslovnog izveštavanja, PRPId

 

Studijski programPOSLOVNA INFORMATIKA
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaProjekat iz Poslovnog izveštavanja
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je omogućavanje studentu da svoja stečena teoretska znanja iz predmeta poslovno izveštavanja primeni u praksi na konkretnom realnom primeru obuhvatajući ceo postupak istraživanja – od planiranja studije do analize podataka i predstavljanje rezultata. Takođe, cilj predmeta je i da razvije sposobnosti studenta za praktični timski rad.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
–  definiše cilj istraživanja i odabere odgovarajuća sredstava za prikupljanje podataka
–  navede primer datoteka sa podacima i primeni prikladnu statističkih tehnika za istraživanje veza između promenljivih
–  protumači i interpretira rezultate istraživanja
–  kreativan rad u timu
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Organizacija, vođenje i izvođenje projekta, planiranje i praćenje realizacije poslova i angažovanja na  projektu. Pregledanje statusa projekta i izveštavanje o njemu. Organizovanje timova, uloge i zaduženja. Objavljivanje informacija o projektu na mreži.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Na osnovu izabrane tehnika prikupljanja podataka, izbora odgovarajućih skala i mera, pripreme šifarnika, preliminarne alnalize podataka, primenom SPSS, istražuju se veze između promenljivih. Na osnovu output-a, izrada poslovnih izveštaja o izabranom istraživanju.
Literatura
1Julie Pallant, SPSS, Mikro knjiga 2011
2Carl Chatfield,Timothy Johnson, Microsoft Project, CET 2002
3Jasna Soldić-Aleksić, Primenjena analiza podataka, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011
4Data Analysis & Decision Making with Microsoft Excel, Albright, S.C.,Winston,W.L.,Zappe,C.J., South-Western Cengage Learning, 2009.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
12
Metode
izvođenja
nastave
On-line predavanja na temu projekta u obliku PowerRoint prezentacija i PDF fajlova. Diskusije putem foruma  uočavanje praktičnih problema tokom izrade projekta i njihovo rešavanje.  Frontalna odbrana realizovanog projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
učestvaovanje na diskusionim forumima30pismeni ispit
on-line projekti40usmeni ispit30
kolokvijumi
seminari