Projekat iz programiranja i informacionih sistema, PRId

 

Studijski programPOSLOVNA INFORMATIKA
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaProjekat iz programiranja i informacionih sistema
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je omogućavanje studentu da proširi znanja iz oblasti programiranja i informacionih sistema (koja je stekao u okviru odgovarajućih predmeta) i da ta znanja primeni u praksi na konkretnom realnom primeru.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi projekat osposobljen je za pripremu i realizaciju projekta izrade aplikacije za podršku informacionom sistemu po fazama,  generisanje dokumentacije i  kreativan rad u timu.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Tok izrade aplikacije za podršku informacionom sistemu, analiza korisničkih zahteva, priprema i realizacija projekta i drugo.
– napredne tehnike iz programiranja
– programiranje baza podataka, napredne tehnike
– informaciono modeliranje
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Sistem za upravljanje bazama podataka:
– osnove (kreiranje baza, tabela, indeksa, unos, izmena i brisanje podataka, upotreba upita)
– transakcije, programiranje procedura i trigera
– kolekcije, komponente
– programiranje baza podataka
– kreiranje izveštaja
Literatura
1Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Java 2 – Tom 1 – Osnove, CET, 2007.
2Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Java 2 – Tom 2 – Napredne tehnike, CET, 2008.
3Rogers Cadenhead, Java 6, naučite za 21 dan, Kompjuter biblioteka, 2009.
4Luke Welling, Laura Thomson, Priručnik za MySQL, Mikroknjiga, 2010.
5Giulio Toffoli, The Definitive Guide to iReport, Apress, 2007.
6http://netbeans.org
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
102
Metode
izvođenja
nastave
Mentorski rad sa studentima podeljenim u fokus grupe od 3-5 studenata preko DLS-a. Primena metoda aktivne nastave, kroz uočavanje praktičnih problema tokom izrade projekta i njihovog rešavanja. Individualni i timski rad studenata upotrebom daljinskih sredstava komunikacije (DLS komunikacija) kako između članova tima, tako i između nastavnika i studenata. Frontalna odbrana realizovanog projekta u prostorijama škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
on-line aktivnost preko DLS-a10pismeni ispit
praktičan rad na izradi projekta60usmeni ispit (frontalna odbrana projekta)30
kolokvijumi
seminari