Računarske mreže, RNMd

 

Studijski programPOSLOVNA INFORMATIKA
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaRačunarske mreže
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
UslovPoslovna informatika
Cilj
predmeta
Sticanje znanja  iz osnovnih parametara koji utiču na prenos podataka, tehnologije i standardi savremenih računarskih mreža
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  administriranje i instaliranje operativnih sistema u lokalnim računarskim mrežama (LAN)
–  projektovanje jednostavne mreže šireg koristeći odgovarjuću opremu – obnavljače,  mostove, modeme
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni pojmovi prenosa podataka
2. Računarske mreže.  Vrste topologija mreža. Logičke i fizičke topologije. Vrste transmisionih medijuma. Primeri (Case Study).
3. Prekidačke tehnike, Vrste prekidačkih tehnika (komutacija linija, poruka i paketa). Paketi, virtuelno kolo, Datagram, Greške, otkrivanje i otklanjanje
4. Standardi
5. LAN signalne tehnike i pristup mreži, Vrste kodiranja
6. Komponente računarskih mreža. pasivne i aktivne komponente. Mrežni interfejsi. Obnavljači, mostovi, ruteri.
7. Projektovanje računarskih mreža. Izbor topologije, kabliranje-vrste i karakteristike, strukturno kabliranje
8. Složene računarske mreže. Uvođenje koncepta mrežnih oblasti. Periferne oblasti mreže,
9. Mrežni operativni sistemi. Upravljanje procesorom, Upravljanje memorijom, Upravljanje podacima.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1: Konfiguracija i administracija računara koji nije umrežen
1. Osnovi rada sa computer management konzolom i control panel-om.
2. Regionalna podešavanja sistema.
3. Instalacija i administracija hardvera. Veza između device driver-a i hardvera. Podešavanja audio/video sistema i ulaznih uređaja.
4. Administracija diskova – particionisanje i kreiranje fajl sistema, dijagnostika i optimizacija.
5. Kreiranje i administriranje lokalnih korisnika i grupa. Lokalni profili.
6. Instalacija i administriranje softverskih paketa (primer: MS Office).
7. Rad u lokalnoj računarskoj mreži
8. Uvod u LAN terminologiju
9. Klijentska strana
10. Serverska strana
11.  Rad na Internetu
12. Administriranje operativnih sistema
Literatura
1Slobodan Obradović, Nemanja Maček, Ilja Stanišević, Računarske mreže, VIPOS, Valjevo, 2010
2Đorđe Petrović, Slobodan Obradović, Ilja Stanišević, Računarske mreže – priručnik za vežbe, VIPOS, Valjevo, 2010
3Andrju Tanenbaum, Računarske mreže, 4. izdanje, Mikro knjiga, 2005.
4V. Vasiljević, Priručnik za administraciju računarskih mreža, VETŠ, Beograd, 2004
5
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Samostalni rad studenta na virtuelnom računaru po uputstvima iz praktikuma, izrada i odbrana predviđenih vežbi, konsultativna nastava, on-line samoevaluacija.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
on-line aktivnost preko LMS-a5pismeni ispit (u školi)30
izrada vežbi i odbrana preko LMS-a25usmeni ispit
kolokvijumi40
seminari