Veb dizajn, VBDd

 

Studijski program Poslovna informatika
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Veb dizajn
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Razumevanje značaja veba i veb dizajna za poslovanje.
– Primena veb tehnologija u poslovanju.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet
– razume principe funkcionisanja  veb tehnologija
– osposobljen je za upotrebu savremenih tehnologija u cilju kreiranja veb prezentacija  i objavljivanja sadržaja na vebu
– osposobljen je za analizu i poređenje postojećih veb prezentacija
– osposobljen je za predlaganje rešenja, planiranje i izradu veb prezentacija
– osposobljen je da proceni izvedeno rešenje neke veb prezentacije
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Nastavne oblasti:
– Pojam i principi web dizajna
– HTML
– CSS
– Grafički elementi veb stranica
– Programi i alati za izradu i razvoj veb prezentacija
– Sistemi za upravljanje sadržajem na vebu
– Osnovi veb aplikacija
– Tok izrade veb prezentacije
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) – HTML
– CSS
– Analiza veb prezentacija
– Tehnike korišćenja programa za izradu veb prezentacija
– Instaliranje veb servera
– Izrada i publikovanje statične i dinamične veb prezentacije
– Upotreba sistema za upravljanje sadržajem na vebu
– PHP
Literatura
1 Perić D., Petrović Đ., Marić J.: VEB DIZAJN, VIPOS, Valjevo, 2009.
2 Marriott J., Waring E.: The Official Joomla!™ Book, Addison-Wesley, 2011.
3 Larry Ullman, PHP 6 AND MYSQL 5 FOR DYNAMIC WEB SITES, Peachpit Press, 2008
4 Penny McIntire, VISUAL DESIGN FOR THE MODERN WEB, New Riders, 2008.
5 Niederst-Robbins J.: Naučite Web dizajn, Mikro knjiga, 2008.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
1 1
Metode
izvođenja
nastave
Metode izvođenja teorijske nastave: Predavanja iz elektronskih materijala na LMS-u, Testovi za samoproveru znanja preko LMS-a, Redovne konsultacije preko foruma i sistema poruka.
Metode izvođenja praktične nastave: Domaći zadaci preko LMS-a, Pitanja i odgovori na teme lekcija preko foruma i sistema poruka.
Kolokvijumi se polažu u računarskim učionicama u školi.
Ispit se polaže u prostorijama škole.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit 30
praktični zadaci 20 usmeni ispit
kolokvijumi 20
seminari 30