Živanović dr Branko

Dr Branko Živanović
Kabinet: 39
Lokal: 115

 

Dr Branko Živanović, rođen je 22.01.1966. godine u Zenici, BiH. Diplomirao je 1991. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirao 2000. godine. Doktorirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima zvanje vanrednog profesora na Beogradskoj bankarskoj akademiji  – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije. U Školi je angažovan od 18.11.2016. godine.

Objavljeni radovi:

1. Živanović B., Cvejić A., 2016, Potencijalni institucionalni modeli rešavanja krize neperformansnih kreditnih aranžmana u bankarskom sistemu Republike Srbije, u časopisu Srpska nauka danas, Vol. 1, br. 1, UDC 005.334:336.77(497.11) 336.774.3 ISSN 2466-4189, str. 44-54
2. Živanović B., Cvejić A., Kosanović M., 2015, Perspectives of managing corporate currency exposure using forward products in the Serbian commercial banking industry,u zborniku radova, New Economic Policy Reforms, Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije,ISBN: 978-86-7852-036-5, str. 298 – 316.
3. Jolović A., Živanović B., 2012, Krizni finansijski menadžment kao posledica gerila finansiranja, u zborniku radova sa III naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment, Jačanje regionalne konkurentnosti u uslovima tranzicije, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, ISBN: 978-86-84289-57-7, str. 131-139.
4. Živanović B., Jolović A., 2012, The Evolution of Serbian forex through NBS swaps, u časopisu Economic Analysis, Institut ekonomskih nauka, Vol. 45, no. 3/4, ISSN: 1821 – 2573, COBISS.SR-ID 195851276, str. 12 – 26.
5. Živanović B., Jolović A., Šakotić M., 2011, Gerila finansiranje – uzrok devijantnosti struktura izvora finansiranja domicilnih firmi, u časopisu Računovodstvo: časopis za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije, God. 55, br. 9/10, ISSN: 1450 6114, COBISS.SR-ID 39628815, str. 77 – 93.
6. Živanović B., Kovačević M., Vukoje U., 2011, Misconduct of the key policy rate: The case of Serbia, u zborniku radova Serbia and the European Union: economic lessons from the new member state, Institut ekonomskih nauka, ISSN: 00013 – 32 – 13 – 2573, COBISS.SR-ID 1024 42 0240, str. 147 – 163.
7. Živanović B., Kovačević M., 2009, Adequate FX regime model suitable for Italian and other foreign banks in domestic banks sector, u zborniku radova Business oportunities in Serbia: The Case of Italian Business sector and the role of management education, Institut ekonomskih nauka, COBISS.SR-ID 1024341392, str. 141 – 156.
8. Živanović B, Jevtić Đ, 2008, Upravljanje cenama plasmana komercijalnih banaka putem kategorizacionih transformacija, u zborniku radova Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji, Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Insitut ekonomskih nauka,
9. Živanović B., Jolović A., 2008, Credit risk ranking misused: The case of Serbia, u zborniku radova Accounting and finance in transition, Vol. V, Greenwich University Press, London, COBISS.SR-ID 1024393872, str.:13-25
10. Šević A., Živanović B., 2006, Šević A., Business Links Between MNCs and Small and Medium-Scale Enterprises in Thailand, Foreign Direct Investments Policies in South-East Europe, Greenwich University Press and Zagreb University