Poslovna logistika, PLG

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Marketing, trgovina i turizam
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovna logistika
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)izborni
Uslov
Cilj
predmeta
 – sticanje osnovnih znanja o logistici i ulozi logistike u poslovnom sistemu firme – upoznavanje sa podsistemima poslovne logistike i njihovim uticajem na povećanje konkurentske sposobnosti preduzeća – osbosobljavanje studenata da logističke poslove posmatraju kao marketinški usmerene i troškovno determinisane – izučavanje konkurentnih prednosti koje poslovnom sistemu donosi koordinirana aktivnost marketinga i logistike  – upoznavanje sa osnovnim mehanizmima upravljanja materijalnim i informacionim tokovima u logistčkim procesima – razvijanje sposobnosti za individualno i timsko rešavanje problema iz domena upravljanja logistčkim aktivnostima
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet osposobljen je za :      – formulisanje logističkog pristupa u poslovanju preduzeća – identifikovanje konkurentnog nivoa servisa potrošača kao osnovnog cilja logističkog menadžmenta – ovladavnje metodama i tehnikama rada optimizacije transporta u logistici  – ovladavanje matematičkim metodama za određivanje optimalne lokacije skladišta – definisanje nivoa popunjavanja zaliha u preduzeću – spososbnost upravljanja informacionim tokovima u logističkim procesima – izbor najpogodnije forme logističke organizacije
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Suština i značaj poslovne (marketing) logstike ; 2. Kanali distibucije ;   3. Logistički troškovi ;  4. Upravljanje servisom potrošača;  5. Upravljanje transportom kao podsistemom logistike;  6. Upravljanje skladišnom funkcijom ;   7. Upravljanje zalihama ; 8. Logistički informacioni sistem ; 9. Organizacija i menadžment logistike
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Tematske diskusije – II poglavlje (Kanali distribucije);   III  poglavlje (Logistički troškovi) 2. Prezentacije i analize slučajeva iz prakse ( Upravljanje kanalima distibucije na primeru preduzeća “Imlek”, “Swisslion” “Eko-ribarstvo”i dr.; Analiza konkurentske strategije servisa potrošača na primeru kompanije “Forma ideale”, “Telekom”,  “Gorenje”, “Bosis” i dr. ; Analiza opravdanosti korišćenja sopstvenog voznog parka na primeru “Europrom” Valjevo;  Organizacija unutrašnjeg transporta preduzeća “Bosis” Valjevo; Upravljanje asortimanom i zalihama na priemru preduzeća “Agranela” Valjevo)3. Gostovanje po pozivu logističkih operativaca (Upravljanje logističkim procesima u okviru preduzeća “Milšped” Beograd)    4. Poseta firmama (“Hemofarm” , Vršac  – Tehnologija rada visokoregalnog skladišta ; “Pivara” Valjevo – Analiza logističkih troškova, “Gorenje” Valjevo – Analiza skladišnog poslovanja; “Metalac”  Gornji Milanovac –  Pozicioniranje logistike u organizacionoj strukturi firme)
Literatura
1V.Božić, S.Aćimović: Marketing logistika,Ekonomski fakultet  Beograd ,2016
2V.Božić, S.Aćimović, S.Rakić: Poslovna logistika, VIPOS Valjevo, 2009
3D.Regodić : Logistika, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2010
4N:Barac, G.Milovanović: Strategijski menadžment logistike, SKC Niš, 2006.
5Bowersox D.J., Closs D., Logistics management, Mc Graw-Hill, Co, New York, USA,2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
1. Predavanje uz učešće studenata u interaktivnoj nastavi 2. Rešavanje logističkih problema preduzeća uz odgovarajuću softversku podršku  3. Gostovanje relevantnih menadžera logistike i upoznavanje sa praksom iz domena menadžmenta logistike određene kompanije  4. Posete kompanijama kao vid stručne prakse itd.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezeZavršni ispit
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi2×20
seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……