Analiza podataka, APD

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaAnaliza podataka
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Studenti će razumeti značaj i postupak analize podataka u savremenom poslovnom okruženju. Tokom nastave na ovom predmetu objašnjavaju se postupci rada u analizi podataka korišćenjem savremenih softvera, pregled i priprema podataka za analizu, upotreba deskriptivne i inferencijalne statistike u pravilnom zaključivanju analiziranih podataka.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno završenog predmeta student je sposoban da:
– Uredi, opiše i tabelarno prikaže podatke
– Ispita veze između promenljivih
– Obrazloži upotrebu statističkih testova u konkretnoj analizi podataka
– Odabere odgovarajuće tehnike izrade i korišćenja formula u analizi podataka
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni postupci rada u programskom okruženju – SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
2. Pregled i priprema padataka za analizu
3. Deskriptivna statistika
4. Eksplorativna analiza podataka – izabrane statističke procedure
5. Napredne tehnike izrade i korišćenja formula u programu za tabelarna izračunavanja
6. Rad sa listama
7. Izvedene tabele (pivot tabele)
8. ”Šta-ako” analiza, analiza osetljivosti
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1.Najvažnije operacije na radnim listovima (reference ćelija, tipovi referenci, primeri), tehnike rada sa dijagramima
2.Funkcije za rad sa numericima, logičke funkcije, funkcije za pretraživanje, funkcije referenci i finansijske funkcije
3.Rad sa unutrašnjim  bazama podataka (listama): sortiranje liste,filtriranje liste,izrada međuzbirova, D-funkcije; Alat Goal Seek, Alat Solver
4.SPSS: Agregiranje,sortiranje,filtriranje,udruživanje podataka iz različitih datoteka podataka / Funkcije: aritmetičke, statističke, logičke, funkcije za rad sa alfanumericima, funkcije konverzije, funkcije nedostajućih vrednosti / Statističke procedure za poređenje sredina, procedure za testiranje veza između promenljivih
Literatura
1Jasna Soldić-Aleksić, Primenjena analiza podataka, Ekonomski fakultet, Beograd, 2015
2Data Analysis & Decision Making with Microsoft Excel, Albright, S.C.,Winston,W.L.,Zappe,C.J., South-Western Cengage Learning, 2009.
3Using SPSS for Windows, Data Analysis and Graphics, Susan,B.Gerber, Kristin V. Finn, Springer Science and Business Media, Inc. 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
A. Predavanja u učionici
B. Praktičan rad u računarskoj učionici
V. Analiza slučajeva – prezentacija tehnika i rezultata analize podataka izabranog primera
G. Sprovođenje testa u toku i na kraju semestra
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
aktivnost u toku
predavanja
5pismeni ispit40
praktična nastava15usmeni ispit
kolokvijumi40
seminari