Bankarstvo, BAN

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaBankarstvo
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz osnova monetarne politike centralne banke i NBS
– Sticanje znanja iz oblasti formiranja izvora bankarskih sredstava
– Usvajanje mehanizama kreditne analize
– Razumevanje i ovladavanje poslovima održavanja likvidnosti banaka
– Ovladavanje znanjima o osnovnim rizicima u bankarskom poslovanju
– Sticanje znanja iz unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa i elektronskog bankarstva
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– objasni ulogu banaka u procesu finansiranja privrede i građana
– izradi plan prikupljanja sredstava u banci
– izabere potencijalnog korisnika kredita banke
– izradi predlog ugovora o kreditu u banci
– analizira rizike u bankarskom poslovanju
– primeni koncept elektronskog bankarstva
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Makrofinansijska struktura i banke
2. Monetarna politika centralne banke razvijenih zemalja
3. Poslovi Narodne banke Srbije
4. Poslovne banke i sadržaj politike banaka
5. Izvori bankarskih sredstava
6. Finansijski i kreditni potencijal banaka
7. Bankarski plasmani
8. Kratkoročno i dugoročno kreditiranje privrede
9. Kreditiranje stanovništva
10. Likvidnost poslovnih banaka
11. Unutrašnji i međunarodni platni promet
12. Elektronsko bankarstvo
13. Rizici u bankarskolm poslovanju
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Studije slučaja pojedinih banaka i NBS (prezentacija paketa usluga pojedinih banaka, analiza poslovanja banaka  i
NBS na osnovu  finansijskih izveštaja u skladu sa  programom predavanja)
2. Analiza izvora sredstava i plasmana konkretne banke
3. Analiza prihoda i rashoda konkretne banke
4. Izrada i prezentacija seminarskih radova (poslovi banaka, elektronsko poslovanje banaka)
5. Gostujući predavači iz banaka (1. Kreditiranje stanovništva – vrste i kreditna analiza sa dokumentacijom; 2. Elektronsko bankarstvo)
6. Korišćenje softvera za standardne poslove u bankarstvu
Literatura
1Živković A.., Stankić R., Krstić B.: Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet Beograd, 2012
2Laušević LJ.: Bankarsko poslovanje – primena računara, Agencija Valjevac, Valjevo, 2003
3Đukić Đ., Bjelica V., Ristić Ž..: Bankarstvo, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004
4Zakon o bankama
5Zakon o Narodnoj banci Srbije
6Zakon o platnim uslugama
7Zakon o deviznom poslovanju
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, praktičan rad, studije slučaja, prezentacije, korišćenje aplikativnog softvera u bankarskom poslovanju, gostujući predavači iz banaka, diskusije, konsultacije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit40
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi2×25
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……