Budžetsko računovodstvo, BRN

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Računovodstvo, revizija i porezi
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaBudžetsko računovodstvo
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Ovladavanje složenim znanjima i veštinama vezanim za:
– specifičnosti budžetskog sistema, budžetskog računovodstva i izveštavanja
– vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje godišnjih računa direktnih i indirektnih budžetskih korisnika
– samostalno praćenje regulative iz oblasti budžetskog računovodstva i izveštavanja
– korišćenje elektronskih servisa (APR, Poreska uprava, CROSO….)
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– samostalnu evidenciju složenih poslovnih promena
– sastavljanje godišnjih računa direktnih i indirektnih budžetskih korisnika
– analiziranje i interpretaciju finansijskih izveštaja budžetskih korisnika
– praćenje i primenu propisa vezanih za budžetsko računovodstvo
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Zakonska regulativa budžetskog računovodstva
2. Finansijski planovi budžetskog korisnika
3. Standardni kalsifikacioni kontni okvir i kontni plan budžetskog sisitema
4. Budžetsko računovodstvo – specifičnosti
5. Nefinansijska i finansijska imovina budžetskih korisnika
6. Obaveze i izvori kapitala
7. Tekući rashodi i tekući prihodi
8. Utvrđivanje finansijskog rezultata budžetskih korisnika
9. Završni račun  budžetskih korisnika
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Individualni i timski seminarski radovi u konkretnom budžetskom korisniku (tačka 1.- 9. sadržaja),
prezentacije, debate
2. Primena softvera u računovodstvu
3. Izrada zadataka iz Praktikuma
4. Poseta Upravi za javna plaćanja i Opštini Valjevo vezano za pripremu i izvršenje budžeta
Literatura
1Primena kontnog plana za budžetski sistem sa primerima knjiženja, IPC, 2014.
2Božanić J.: “Budžetsko računovodstvo sa praktikumom – autorizovana predavanja”, VIPOS, Valjevo, 2016.
3Čanak, J., Kilibarda, Z., Primena kontnog plana za budžetsko računovodstvo, Savez RR Srbije, Beograd, 2007.
4Zakoni i propisi iz oblasti budžetskog raunovodstva
5Časopisi iz oblasti budžetskog računovodstva
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, kolokvijumi, individualno i timsko rešavanje određenih zadataka, grupna obrada i prezentacija tema na primeru konkretnog budžetskog korisnika, grupna analiza složenih slučajeva, kontinuirano vrednovanje rada studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit40
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi40
seminari10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……