Ekonomija, EKO

 

Studijski program svi sudijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Ekonomija
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je:
– Sticanje osnovnih znanja iz makroekonomije i mikroekonomije, neophodnih za uspešno praćenje materije drugih ekonomskih predmeta tokom studija;
– Upoznavanje studenata sa osnovnim ekonomskim kategorijama i zakonitostima tržišne privrede; sa ponašanjem reprezentativnog preduzeća, potrošača i njihovim interakcijama, odnosno sa najvažnijim agregatima i njihovim međusobnim odnosima u upotrebi i raspodeli bruto domaćeg proizvoda;
– Sticanje znanja o načinu na koji društvo upravlja svojim oskudnim resursima za proizvodnju dobara i usluga, koje će uz kasnije stečeno primenljivo znanje omogućiti donošenje kvalitetnih poslovnih odluka;
– Podsticanje kritičkog mišljenja kod studenata o velikom broju otvorenih makro i mikroekonomskih pitanja.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva, student će biti osposobljen da:
– Protumači tokove ekonomskih odnosa koji se odvijaju između domaćinstva-preduzeća-države-spoljnog okruženja;
– Samostalno koristi metode i tehnike rada pomoću kojih se ocenjuje uspešnost poslovanja preduzeća;
– Otkrije mogući uticaj makroekonomskih agregata na stanje ekonomije i poslovnu aktivnost preduzeća;
– Ispita uticaje države na stopu privrednog rasta kroz podsticanje štednje, investicija i tehnološkog znanja.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uvod u mikroekonomiju;
2. Preduzeće i preduzetništvo;
3. Ponašanje preduzeća (proizvodnja, troškovi, prihod, profit);
4. Efikasnost i konkurentnost preduzeća;
5. Tipovi i struktura tržišta;
6. Makroekonomski agregati (društveni računi);
7. Makroekonomija otvorene privrede;
8. Agregatna ponuda i agregatna tražnja;
9. Potrošnja, štednja i investicije u nacionalnoj ekonomiji;
10. Nezaposlenost i inflacija;
11. Privredni rast i razvoj;
12. Ekonomske funkcije države.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Zadaci i primena saznanja vezanih za deset ekonomskih principa;
2. Prezentacija teme vezane za oportunitetne troškove, davanje primera i diskusija;
3. Studija slučaja  i zadaci iz oblasti tržišnih sila ponude i tražnje;
4. Studija slučaja iz oblasti elastičnosti tražnje i ponude;
5. Zadaci iz oblasti troškova proizvodnje;
6. Diskusija na temu slobodnog delovanja tržišnih sila i uloge države u njihovom ograničavanju;
7. Studija slučaja vezana za međunarodne razlike u BDP-u i kvalitetu života;
8. Zadaci vezani za merenje troškova života;
9. Diskusija na temu faktora privrednog rasta;
10. Zadaci iz oblasti osnovnih oruđa finansija;
11. Diskusija na temu nezaposlenosti i inflacije;
Literatura
1 Mankiw, N.G., Taylor,P.M., Ekonomija, evropsko izdanje (prevod), Data Status, Beograd,2008.
2 Burda,M. Viploš, Č., Makroekonomija, (prevod), Ekonomski fakultet, Beograd, 2012.
3 Samuelson,P. Northaus,W., Ekonomija (prevod) Mate, Zagreb, 2009.
4 Pindyck,R.S., Rubinfeld, D.L., Microeconomics, Prentice-Hall,2009.
5 Šolak,Z.,Mikroekonomija, IGT, Novi Sad,2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 2 0
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, prezentacije odabranih ekonomskih tema (individualno i timski) i diskusije o njima, testovi, kolokvijumi, studije slučaja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 60 Završni ispit 40
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit 40
praktična nastava usmeni ispit
kolokvijumi 2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……