Ekonomija, EKO

 

Studijski programsvi sudijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaEkonomija
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je:
– Sticanje osnovnih znanja iz makroekonomije i mikroekonomije, neophodnih za uspešno praćenje materije drugih ekonomskih predmeta tokom studija;
– Upoznavanje studenata sa osnovnim ekonomskim kategorijama i zakonitostima tržišne privrede; sa ponašanjem reprezentativnog preduzeća, potrošača i njihovim interakcijama, odnosno sa najvažnijim agregatima i njihovim međusobnim odnosima u upotrebi i raspodeli bruto domaćeg proizvoda;
– Sticanje znanja o načinu na koji društvo upravlja svojim oskudnim resursima za proizvodnju dobara i usluga, koje će uz kasnije stečeno primenljivo znanje omogućiti donošenje kvalitetnih poslovnih odluka;
– Podsticanje kritičkog mišljenja kod studenata o velikom broju otvorenih makro i mikroekonomskih pitanja.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva, student će biti osposobljen da:
– Protumači tokove ekonomskih odnosa koji se odvijaju između domaćinstva-preduzeća-države-spoljnog okruženja;
– Samostalno koristi metode i tehnike rada pomoću kojih se ocenjuje uspešnost poslovanja preduzeća;
– Otkrije mogući uticaj makroekonomskih agregata na stanje ekonomije i poslovnu aktivnost preduzeća;
– Ispita uticaje države na stopu privrednog rasta kroz podsticanje štednje, investicija i tehnološkog znanja.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uvod u mikroekonomiju;
2. Preduzeće i preduzetništvo;
3. Ponašanje preduzeća (proizvodnja, troškovi, prihod, profit);
4. Efikasnost i konkurentnost preduzeća;
5. Tipovi i struktura tržišta;
6. Makroekonomski agregati (društveni računi);
7. Makroekonomija otvorene privrede;
8. Agregatna ponuda i agregatna tražnja;
9. Potrošnja, štednja i investicije u nacionalnoj ekonomiji;
10. Nezaposlenost i inflacija;
11. Privredni rast i razvoj;
12. Ekonomske funkcije države.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Zadaci i primena saznanja vezanih za deset ekonomskih principa;
2. Prezentacija teme vezane za oportunitetne troškove, davanje primera i diskusija;
3. Studija slučaja  i zadaci iz oblasti tržišnih sila ponude i tražnje;
4. Studija slučaja iz oblasti elastičnosti tražnje i ponude;
5. Zadaci iz oblasti troškova proizvodnje;
6. Diskusija na temu slobodnog delovanja tržišnih sila i uloge države u njihovom ograničavanju;
7. Studija slučaja vezana za međunarodne razlike u BDP-u i kvalitetu života;
8. Zadaci vezani za merenje troškova života;
9. Diskusija na temu faktora privrednog rasta;
10. Zadaci iz oblasti osnovnih oruđa finansija;
11. Diskusija na temu nezaposlenosti i inflacije;
Literatura
1Mankiw, N.G., Taylor,P.M., Ekonomija, evropsko izdanje (prevod), Data Status, Beograd,2008.
2Burda,M. Viploš, Č., Makroekonomija, (prevod), Ekonomski fakultet, Beograd, 2012.
3Samuelson,P. Northaus,W., Ekonomija (prevod) Mate, Zagreb, 2009.
4Pindyck,R.S., Rubinfeld, D.L., Microeconomics, Prentice-Hall,2009.
5Šolak,Z.,Mikroekonomija, IGT, Novi Sad,2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
320
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, prezentacije odabranih ekonomskih tema (individualno i timski) i diskusije o njima, testovi, kolokvijumi, studije slučaja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze60Završni ispit40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit40
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……