Elektronsko poslovanje, EPO

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmeta Elektronsko poslovanje
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Studenti će razumeti uticaj savremenih informacionih tehnologija na poslovanje preduzeća. Tokom nastave na ovom predmetu objašnjavaju se modeli elektronskog poslovanja, bezbednost podataka u elektronskom poslovanju, elektronsko bankarstvo i elektronska finansijska tržišta, integrisani menadžment sistemi (ERP sistemi, CRM, SCM), e-uprava, e-obrazovanje, koncepti  i instrumenti internet marketinga i mobilnog poslovanja.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno završenog predmeta student je sposoban da:
– Odredi učesnike i ciljeve elektronskog poslovanja
– Definiše kriptografske tehnike koje se koriste da bi se implementirali bezbednosni servisi
– Primeni modele elektronskog plaćanja u savremenom poslovanju
– Izabere i primeni najnovija tehnološka rešenja za upravljanje resursima preduzeća
– Primeni informaciono- komunikacione tehnologije u obrazovanju i učenju
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni pojmovi elektronskog poslovanja (elektronski proizvodi i usluge, kanali distribucije u elektronskoj trgovini, faze u razvijanju elektronske trgovine)
2. Modeli elektronskog poslovanja
3. Tehnologije i problemi u elektronskom poslovanju
4. Kritografske tehnike u bezbednosti elektronskog poslovanja
5. Elektronski sistemi plaćanja
6. Upotreba platnih kartica u sistemima elektronskog poslovanja
7. Elektronsko bankarstvo
8. Elektronska finansijska tržišta
9. E – obrazovanje
10. Elektronsko poslovanje u javnoj upravi (modeli, arhitektura sistema E – uprave, servisi E – uprave…)
11. Integrisani menadžment sistemi (ERP sistemi , CRM- Upravljanje odnosima s kupcima,  Lanci snabdevanja -Supply Chain Management)
12. Elektronski marketing (tehnike elektronskog marketinga, izvori podataka u e-marketingu, traganje kroz podatke u funkciji e-marketinga)
13. Instrumenti Internet marketinga (blog i baner, tehnike optimizacije za pretraživače)
14. Mobilno poslovanje (mobilne tehnologije u Elektronskom poslovanju, mobilna trgovina, aplikacije, mobilni marketing)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Forme elektronskog poslovanja – pronalaženje primera za odgovarajuće forme elektronskog poslovanja
2. Razvoj elektronske prodavnice, kreiranje kategorija proizvoda, kreiranje pojedinačnih proizvoda
3. Kriptografske metode – rad sa softverom za kriptovanje, kreiranje digitalnog potpisa, elektronsko potpisivanje dokumenata, digitalni sertifikati, sertifikaciona tela
4. Simulacija elektronskog bankarstva na E – banking softveru
5. Simulacija trgovanja na elektronskom finansijskom tržištu – Forex (on-lajn alati)
6. Alati za učenje na daljinu, Moodle platformi za daljinsko učenje
7. Analiza postojećih softverskih rešenja u e-upravi, portal e-uprave republike Srbije /  Primeri rada sa smart karticama koje se koriste u elektronskoj upravi
8. Upotreba softvera za planiranje resursa preduzeća, upravljanja odnosima sa kupcima…
9. Otvaranje i vođenje sopstvenog bloga na blog servisu
10. Merenje i analiza uspešnosti nastupa na Internetu (praćenje statistike posećenosti – Google analytics)
11. Planiranje i realizacija kampanje i nastupa na društvenim mrežama i medijima (Facebook, Twitter, Youtube…)
12. Kreiranje i postavljanje banera kao instrumenta Internet marketinga
Literatura
1 dr Božidar Radenković, dr Marijana Despotović Zrakić, Elektronsko poslovanje, FON, Beograd, 2015.
2 David Meerman Scott (2007). The New Rules of Marketing and PR. John Wiley & Sons.
3 dr Vojkan Vasković, Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju, FON , Beograd, 2007.
4 Christer  Holloman  (2012).  The  Social  Media  MBA:  Your  Competitive  Edge  in  Social  Media  Strategy
Development and Delivery. A John Wiley & Sons, Ltd.
5 Kalakota Ravi,  Robinson Marcia, e-Poslovanje, Zagreb, MATE, 2007.
6 D. Chaffey, E-Business and E-Commerce Management (4th Edition), Prentice Hall, 2009
7 M. Shah, S. Clarke E – banking Management:Issues, Solutions, and Strategies, IGI Global,2009.
8 Furht B. Escalante A. (Eds) Handbook of Cloud Computing, monografija, Springer publishing company, 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 0
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, ex catedra. Laboratorijske vežbe, studije slučaja. Kolokvijumi za proveru znanja iz teorije (2 kolokvijuma). Provera praktičnog rada na aplikacijama elektronskog poslovanja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 60 Završni ispit poena 30
aktivnost 5 pismeni ispit
vežbe 10 usmeni ispit 30
kolokvijumi 55
seminari