Engleski jezik 1, EN1

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaEngleski jezik 1
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov/
Cilj
predmeta
Razvijanje svih jezičkih veština (čitanje, pisanje, govor i slušanje) na A2 nivou Zajedničkog evropskog okvira za jezike. Savladavanje jednostavnijih struktura, usvajanje leksike opšteg i poslovnog jezika neophodne za komunikaciju u jednostavnim svakodnevnim i poslovnim situacijama.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog predmeta student će moći da:
– Govor: inicira i održi kontakt sa sagovornikom, postavlja i odgovara na pitanja u jednostavnim svakodnevnim i poslovnim situacijama kao što su pozdravljanje i predstavljanje, opis posla i svakodnevnih aktivnosti, opis aktivnosti kompanije, jednostavni telefonski razgovori, ugovaranje sastanaka, rezervacija prevoza i hotelskog smeštaja, izveštavanje sa poslovnog puta, kupovina, naručivanje u restoranu; da pruži jednostavna objašnjenja, da predloge i ponude, objasni svoje ciljeve, uporedi proizvode i usluge.
– Slušanje: adekvatno interpretira jezičke strukture, vokabular i fraze koje se koriste u jednostavnim svakodnevnim i poslovnim situacijama.
– Čitanje: pročita i koristi informacije iz pitanja, uputstava, mejlova, oglasa i tekstova izraženih jednostavnim jezičkim strukturama i frazama.
– Pisanje: napiše jednostavan e-mail.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Tematika i terminologija: Predstavljanje i upoznavanje; Aktivnosti na radnom mestu; Aktivnosti kompanije; Slobodno vreme i interesovanja; Internet u poslovanju; Proizvodi i usluge; Planiranje i dogovori; Poslovni ciljevi; Poslovna putovanja.
2. Gramatičke strukture: Present tenses; past simple; future; first and second conditional; the passive – present simple and past simple; comparison of adjectives; adverbs of manner; modal verbs for giving advice and recommendations.
3. Poslovna korespondencija (imejl).
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Uvežbavanje gramatičkih struktura, vokabulara i funkcija engleskog jezika kroz četiri jezičke veštine
(govor, slušanje, čitanje i pisanje) na A2 nivou Zajedničkog evropskog okvira za jezike.
2. Simuliranje svakodnevnih i poslovnih situacija kroz rad u paru ili grupi – predstavljanje, upoznavanje, rešavanje svakodnevnih problema na poslu, dogovaranje, naručivanje proizvoda.
3. Vežbanje pisanja jednostavnijeg poslovnog imejla – pribavljanje informacija u vezi sa hotelskim smeštajem, rezervacija hotelskog smeštaja, ugovaranje sastanka, davanje informacija u vezi sa predstojećom konferencijom.
Literatura
1Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 2 Student’s Book. Cambridge University Press. Cambridge.
2Ibbotson, M., B. Stephens (2006): Business Start-Up 2 Workbook. Cambridge University Press. Cambridge.
3Landa, M. (2007): Privredno poslovni rečnik. Građevinska knjiga. Beograd.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
32000
Metode
izvođenja
nastave
Aktivno učešće studenata na predavanjima i vežbama, rad u malim grupama sa akcentom na komunikativnom pristupu učenju stranog jezika, igre uloga, simulacije, prezentacije. Od studenata se očekuje da redovno prisustvuju nastavi i da budu pripremljeni za čas.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze60Završni ispit40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit40
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi50
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……