Engleski jezik za ekonomiste 2, E2E

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaEngleski jezik za ekonomiste 2
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Razvijanje svih jezičkih veština (čitanje, pisanje, govor i slušanje) na B1 nivou Zajedničkog evropskog okvira za jezike. Obnavljanje i proširivanje već postojećih znanja studenata o strukturama i funkcijama engleskog jezika.
Proširivanje leksike opšteg jezika i usvajanje leksike poslovnog jezika neophodne za komunikaciju u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama. Usvajanje stručne terminologije tipične za ekonomsku struku i poslovanje. Razvijanje socijalnih kompetencija studenata.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog predmeta student će moći da:
– Govor: inicira i održi kontakt sa sagovornikom, postavi pitanja, pruži informacije, uputstva, savete i izrazi mišljenje u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama, koristeći opštu leksiku i jednostavniju terminologiju engleskog jezika u oblasti ekonomije i poslovanja.
– Slušanje: adekvatno interpretira vokabular i fraze koje se koriste u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama ekonomske struke; adekvatno reaguje na uobičajena pitanja i odgovore u vezi sa svakodnevim poslovnim temama i situacijama, kao i uputstva, savete, zahteve i mišljenja izražena jednostavnijim jezičkim strukturama i frazama.
– Čitanje: adekvatno interpretira i koristi informacije iz pitanja, obaveštenja, zahteva, uputstava, saveta i stavova izraženih jednostavnijim jezičkim strukturama i frazama u pisanoj formi; koristi informacije iz tekstova u kojima preovlađuju visokofrekventne strukture i fraze u vezi sa svakodnevnim i poslovnim situacijama i ekonomskim pitanjima.
– Pisanje: koristi jednostavnije strukture i fraze da bi ostvario jednostavniju poslovnu korespondenciju (pismo, e-mail) i izrazio svoje mišljenje u pisanoj formi.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Tematika i terminologija: Profil i prezentacija kompanije; Aktivnosti i odgovornosti na radnom mestu; Poslovna putovanja i sastanci; Telefonski razgovori; Vrste putovanja i turističke destinacije; Planiranje i dogovori; Poljoprivrena proizvodnja i ruralni razvoj; Trendovi.
2. Gramatičke strukture: present and past tenses; comparison of adjectives and adverbs; future forms; modal verbs for advice and polite requests; the passive voice.
3. Poslovna korespondencija (poslovno pismo, imejl).
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Uvežbavanje gramatičkih struktura, vokabulara i funkcija engleskog jezika kroz četiri jezičke veštine
(govor, slušanje, čitanje i pisanje) na B1 nivou Zajedničkog evropskog okvira za jezike.
2. Simuliranje svakodnevnih i poslovnih situacija kroz rad u paru ili grupi – ugovaranje sastanaka, telefonski razgovori, poslovni sastanci (vođenje sastanka i učestvovanje).
3. Prezentacija kompanije i njenih aktivnosti, prezentacija poslovanja preduzeća (grafikoni).
4. Studije slučaja: Organizacija međunarodne konferencije: biranje najbolje lokacije; Biranje najboljeg kandidata za radno mesto menadžera prodaje.
Literatura
1Glišović, G. (2011): Business English 1. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo. Valjevo.
2Harding, K. (2005): Going International – English for Tourism, Student’s Book. Oxford University Press.
3Landa, M. (2007): Privredno poslovni rečnik. Građevinska knjiga. Beograd.
4Veličkov, Lj. (2001): Poljoprivredni rečnik. Privredni pregled. Beograd.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22000
Metode
izvođenja
nastave
Aktivno učešće studenata na predavanjima i vežbama, rad u malim grupama sa akcentom na komunikativnom pristupu učenju stranog jezika, igre po ulogama, simulacije, primena Interneta u nastavi. Od studenata se očekuje da redovno prisustvuju nastavi i da budu pripremljeni za čas.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze60Završni ispit40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit40
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi50
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……